Noutati / Anunturi

08 Aprilie 2014

Propunerea Consiliului Baroului Dolj de modificare a articolului 200 al NCPC a fost adoptată de Congresul Avocaților

Stimați colegi,

 

Vă informăm că propunerea Consiliului Baroului Dolj de modificare a articolului 200 al Noului Cod de Procedură Civilă a fost adoptată de Congresul Avocaților desfășurat la București în 28-29 martie 2014. 

 

Textul integral al Rezoluției poate fi citit mai jos.

 

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu

              Avocat

    Decanul Baroului Dolj

 


 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR - BUCUREŞTI - 28-29 MARTIE 2014

 

REZOLUȚIE

privind propunerea de modificare a Codului de procedură civilă, în prezent în vigoare

 

Având în vedere numărul însemnat de cauze în care s-a dispus anularea cererii de chemare în judecată, prin aplicarea incorectă a dispoziţiilor art. 200 din republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545/03 august 2013, astfel cum acesta a fost modificat şi completat prin Legea nr. 2/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89/12 februarie 2013), situaţie care are ca efect îngrădirea accesului la justiţie al cetăţeanului şi afectarea gravă a drepturilor şi intereselor legitime ale justiţiabililor,

 

În temeiul art. 64 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Congresul avocaţilor adoptă prezenta

 

REZOLUŢIE

 

prin care solicită autorităților cu atribuţii de reglementare, modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, potrivit   propunerii  anexate.

 

Se mandatează Comisia Permanentă a UNBR să transmită prezenta Rezoluție și propunerea de însușire a iniţiativei legislative de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545/03 august 2013, astfel cum acesta a fost modificat şi completat prin Legea nr. 2/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89/12 februarie 2013) autorităților prevăzute de art. 74 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) din Constituţie.

 

Adoptată astăzi 29 martie 2014.

 

 

  

Anexă la REZOLUȚIA privind modificarea legislativă în materia procedurii de regularizare prevăzută de art. 200 C.pr.civ. și corelarea cu textele incidente

 

PROPUNERE

ADOPTATĂ DE CONGRESUL AVOCAŢILOR 2014

de însușire a iniţiativei legislative de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, de către autoritățile prevăzute de art. 74 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) din Constituţie.

 

I. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545/03 august 2013, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Legea nr. 2/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89/12 februarie 2013) în prezent în vigoare,  se modifică şi se completează, în partea privitoare la dispoziţiile normative prevăzute mai jos, după cum urmează:

 

Art. 196

Nulitatea cererii

(1) Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă. Nulitatea se constată la primul termen de judecată, după punerea ei în discuția părților.

(2) Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe. Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul care lipseşte la acel termen va trebui să semneze cererea cel mai târziu la primul termen următor, fiind înştiinţat în acest sens prin citaţie. În cazul în care reclamantul este prezent în instanţă, acesta va semna chiar în şedinţa în care a fost invocată nulitatea.

(3) Orice altă neregularitate în legătură cu semnarea cererii de chemare în judecată va fi îndreptată de reclamant în condiţiile prevăzute la alin. (2).

 

Art. 200

Verificarea cererii şi regularizarea acesteia

(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, până la primul termen de judecată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197.

(2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, până la primul termen de judecată, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

(3) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2), prin încheiere, se dispune anularea cererii.

(4) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.

(5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.

(6) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2).

(7) În caz de admitere, cauza se retrimite completului iniţial învestit.

 

Art. 201

Fixarea primului termen de judecată

(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, în condițiile art. 200 alin. 1, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, până la primul termen de judecată. Totodată, prin rezoluție fixează primul termen de judecată.

(2) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 156.


  Art. 202

Reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparticipare procesuală

(1) În procesele în care, în condiţiile art. 59, sunt mai mulţi reclamanţi sau pârâţi, judecătorul, ţinând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a se asigura desfăşurarea normală a activităţii de judecată, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor, va putea dispune, prin rezoluţie, reprezentarea lor prin mandatar şi îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia.

(2) Reprezentarea se va face, după caz, prin unul sau mai mulţi mandatari, persoane fizice ori persoane juridice, cu respectarea dispoziţiilor privind reprezentarea judiciară.

(3) Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanţi în termenul prevăzut la art. 200 alin. (1), iar de către pârâţi, odată cu întâmpinarea. Dacă părţile nu îşi aleg un mandatar sau nu se înţeleg asupra persoanei mandatarului, judecătorul va numi, prin încheiere, un curator special, în condiţiile art. 58 alin. (3), care va asigura reprezentarea reclamanţilor sau, după caz, a pârâţilor şi căruia i se vor comunica actele de procedură. Măsura numirii curatorului se comunică părţilor, care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia.


  II. Se mandatează Comisia Permanentă a UNBR să solicite autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă însuşirea propunerii prevăzută la art. I, în condiţiile art. 74 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) din Constituţia României."

 

 Hotărârile și rezoluțiile adoptate de Congresul Avocaților, 28 - 29 martie 2014, Bucureşti:

 

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2013 şi Congresul avocaţilor 2014)

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2014

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2013

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi

Hotărârea nr. 6 privind validarea modificărilor şi completărilor aduse de către Consiliul U.N.B.R., prin delegare, Statutului profesiei de avocat precum şi privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64

Apelul avocaților pentru crearea unei jurisprudenţe unitare care să se bazeze pe reguli de bune practici privind reflectarea onorariilor de avocat în compunerea cheltuielilor de judecată

Apelul Congresului avocaţilor privind îmbunătățirea măsurilor administrative de aplicare a prevederilor art. 200 din Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC) față de impactul pe care aplicarea noilor reglementari îl are cu privire la exercitarea dr

Rezolutie privind modificarea şi completarea Protocolului privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară și extrajudiciară prin avocat încheiat între UNBR si MJ

Rezoluţie prin care Congresul avocaţilor solicită autorităţilor competemnte să adopte măsurile necesare pentru ca dispoziţiile art. 200 NCPC să nu devină o piedică reală şi efectivă în calea accesului la justiţie

Rezoluţie privind necesitatea asigurării garanțiilor efective ale dreptului de acces la instanţă al cetăţenilor

Rezoluţie privind propunerea de modificare a Codului de procedură civilă, în prezent în vigoare