Examenul de admitere in profesie

Baroul Dolj - Comunicat în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea Sept. 2016 referitor la procedura de înscriere la examen

Uniunea Națională a Barourilor din România
Baroul Dolj

Nr. 1318 / 14.07.2016

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, referitor la procedura de înscriere la examen

    În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) Capitolul II al Regulamentului de examen aprobat prin Hotărârea nr.98/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R. și potrivit dispozițiilor Hotărârii nr.97/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016,

 

    Baroul Dolj vă aduce la cunoștință următoarele informații:

 

    1. Data desfăşurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr.30 a Consiliului U.N.B.R. din 12 decembrie 2015. Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen(organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal). Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

 

    2. Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 19 iulie 2016 – 17 august 2016, între orele 09.00 – 13.00, la secretariatul Baroului Dolj (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate iar altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) și va cuprinde cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen:

      I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 2. actul de identitate, în copie;
 3. diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 4. dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 5. certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 6. certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica (candidații se pot adresa la orice policlinică autorizată)
 7. certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

      II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. certificatul de naştere, în copie certificată;
 2. actul de identitate, în copie;
 3. diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 4. dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 5. certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 6. certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (candidații se pot adresa la orice policlinică autorizată);
 7. dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 8. certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

    3. Candidații care depun cererile de înscriere la examen la Barourile Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea sunt arondați pentru susținerea examenului la Centrul Teritorial Craiova al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, cu sediul în incinta Baroului Dolj din Craiova, B-dul Carol I, nr.1, bl.17D mezanin.

 

    4. Regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr.98/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R. și sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și pe pagina web a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro).

 

    5. Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

 

    6. Relații suplimentare la telefon nr. 0251.41.39.40, 0351.40.84.30, email office@barouldolj.ro sau pe site-ul Baroului Dolj barouldolj.ro.

 

  Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.