Examenul de admitere in profesie

Sesiunea - Septembrie, 2018

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2018, referitor la procedura de înscriere la examen

     În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) Capitolul II al Regulamentului de examen, aprobat prin Hotărârea nr.367/22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R. și potrivit dispozițiilor Hotărârii nr.368/22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2018,

     Baroul Dolj vă aduce la cunoștință următoarele informații :

     1.Data desfășurării examenului este 31.08.2018, pentru toți candidații. Examenul se va desfăşura la Bucureşti.

     Examenul se va susține în mod unitar,  în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. și se va desfășura prin I.N.P.P.A., cu sediul în Bucureşti, strada Vulturilor, nr.23, sector 3.   

     Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susținerea unei probe tip grilă la următoarele discipline: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Testul grilă cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen.

     Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

 

     Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.;

     2.Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 09 iulie 2018 (ora 8.00)  – 03 august 2018 (ora 16.00), la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate, iar altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) și va cuprinde cererea-tip, însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen:

     I.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (candidaţii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

      II.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :

 • certificatul de naştere, în copie certificată, pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; (candidaţii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
 • dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin Regu­la­ment, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


     3.Regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr.367/22.06.2018 şi Hotărârea nr.368/22.06.2018 ale Consiliului U.N.B.R. și sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și pe pagina web a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro).

     4.Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001, deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București, cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2018”.

     5.Relații suplimentare la telefon nr. 0251.41.39.40, 0351.40.84.30, email office@barouldolj.ro sau pe site-ul Baroului Dolj : www.barouldolj.ro .

 

Av.Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj

 

 

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.