Baroul Dolj - Adunarea Generală 2018

Uniunea Națională a Barourilor din România
Baroul Dolj

Nr. 423/12.03.2018

În temeiul prevederilor art.52, 53 alin.1 şi 2, art.54 alin.2 şi 3 şi art.56 lit.s din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor art.68 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj reconvoacă:

ADUNAREA GENERALĂ

în ziua de
sâmbătă, 17 martie 2018, ora 10.00

cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2017;
 2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2017;
 3. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2017;
 4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2018;
 5. Discuţii*;
 6. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2017;
 7. Aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2018;
 8. Lucian Bernd Săuleanu - propunere ca unul dintre cei patru delegaţi ai Baroului Dolj la Congresele Avocaţilor, desemnaţi de Adunarea Generală, să fie Preşedintele Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
 9. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2018 dintre candidaţii validaţi de Consiliul Baroului Dolj la data de 05.03.2018: Acrivopol Elena-Bianca, Diaconu-Florea Cristian, Mihăloiu Bogdan-Valentin, Moise Adrian-Cristian, Nicu Mihai-Dragoş, Popescu Mihai-Cristian, Socoteanu Răzvan-Florentin şi Uţescu Maria; precizarea mandatului delegaţilor la congres ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj;
 10. Discuţii referitoare la aplicarea prevederilor privind onorariile minimale;
 11. Discuţii cu privire la necesitatea modificării Legii nr.51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat;
 12. Av.Lucian Bernd Săuleanu – propunere de completare a dispoziţiilor art.81 din Statutul profesiei de avocat, în sensul introducerii următorului alineat: „Preşedinţii Filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt delegaţi de drept ai baroului la Congresul avocaţilor şi la şedinţele Consiliului U.N.B.R., în situaţia în care Ordinea de zi cuprinde discuţii privind activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a Filialelor C.A.A. sau orice alte aspecte referitoare la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor”;
 13. Av.Lucian Bernd Săuleanu – propunere privind efectuarea unui demers către Casa de Asigurări a Avocaţilor în vederea punerii la dispoziţie a unor acte contabile privind investiţiile acesteia, precum şi acte contabile ale S.C. Complex balnear şi de recuperare C.A.A. SRL „Corpore Sano” de la Techirghiol.
 14. Av.Ion Turculeanu – propunere privind reducerea de la 2% la 0,5% a contribuţiilor Filialelor C.A.A. la cheltuielile de funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
 15. Av.Ion Turculeanu – propunere privind reducerea mandatului Preşedintelui U.N.B.R. de la 4 ani la 2 ani, care poate fi reînnoit o singură dată;
 16. Av.Dragoş Nicu – propunere privind acordarea de indemnizaţii de şedinţă pentru membrii Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Dolj;
 17. Av.Moise Adrian Cristian şi Av.Diaconu-Florea Cristian – propuneri de completare a Protocolului privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă în materie penală, încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei în anul 2015, în sensul majorării onorariilor avocaţilor care prestează servicii de asistenţă judiciară obligatorie şi negocierea unui nou Protocol, care să cuprindă modificările propuse.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A.

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995.

Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei, sens în care se va încheia un mandat de reprezentare, conform modelului ataşat.

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj