COMUNICATULCongresului Avocatilor din 29 - 30 iunie 2007 - Eforie Nord

 

În perioada 29 - 30 iunie 2007 s-a desfăşurat în localitatea Eforie Nord, Congresul Avocaţilor.

Pe ordinea de zi a figurat şi alegerea organelor de conducere ale profesiei: Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă, Preşedintele U.N.B.R., Comisia Centrală de disciplină, Comisia de cenzori a U.N.B.R., Comisia de Cenzori a Casei de asigurări a avocaţilor şi Consiliul de administraţie al Casei de asigurări a avocaţilor.

Congresul a analizat activitatea şi a dat descărcarea de gestiune organelor profesiei cărora le-a încetat mandatul şi a constatat ca aceasta a fost corespunzătoare direcţiilor de dezvoltare a profesiei adoptate de comunitatea profesională.

S-a reafirmat caracterul de interes public al profesiei precum şi cerinţa asigurării securităţii juridice şi judiciare în statul de drept, prin accesul la drept asigurat prin avocat.

Congresul a confirmat şi pe viitor direcţiile de dezvoltare ale avocaturii române, precum realizarea efectivă a principiilor întăririi securităţii juridice şi judiciare a cetăţenilor şi sporirea încrederii în justiţia care respectă efectiv principiul esenţial al dreptului la apărare prin avocat, în acord cu exigenţele europene

Noile organele de conducere alese au obligaţia să promoveze politici profesionale de natură să permită poziţionarea reală a profesiei în societate şi să transmită publicului un mesaj de încredere şi de înţelegere a rolului real al avocatului în respectarea legii şi sporirea încrederii în justiţie.

Congresul a reafirmat dreptul Corpului profesional de a asigura calitatea selecţiilor pentru primirea în profesie pe criteriul competenţei profesionale reale.

Aşa cum nu oricine poate fi magistrat, tot aşa nu oricine poate fi avocat.

Congresul a decis restructurarea  sistemului de verificare a cunoştinţelor juridice la accesul în profesie şi a stabilit că primirea în profesia de avocat să se facă astfel încât să se elimine riscul diminuării calităţii serviciilor profesionale ale avocaţilor în detrimentul clienţilor.

Congresul a hotărât reevaluarea mecanismelor prin care barourile, în conlucrare cu facultăţi de drept agreate de comunitatea profesională, pot asigura pregătirea specializată a viitorilor licenţiaţi în drept care vor opta pentru profesia de avocat.

Accesul în profesia de avocat va trebui să se realizeze după aceleaşi criterii, specifice profesiilor juridice.

Pregătirea profesională continuă a avocaţilor trebuie adaptată noului cadru european pentru a se permite recunoaşterea efectiva a profesiei în spaţiul european.

Regulile deontologice ale profesiei care reglementează onestitatea, competenţa, integritatea şi responsabilitatea avocaţilor se impun a fi menţinute şi dezvoltate întrucât nu contravin concurenţei dacă îşi propun prevenirea conflictelor de interese şi a reclamei neoneste.

Independenţa avocatului trebuie garantată la acelaşi nivel cu cea a judecătorului, întrucât independenţa şi conflictul de interese reprezintă fundamentul protecţiei intereselor clientului.

Congresul a hotărât ca orice ingerinţă în raporturile dintre avocat şi client încalcă regulile fundamentale ale secretului profesional, iar avocaţii resping orice tentativă de a le fi controlată corespondenţa ori de a fi încălcată de către autorităţi confidenţialitatea informaţiilor cu caracter profesional în raporturile dintre avocaţi şi clienţi.

Consecvenţi apărării principiilor statului de drept şi a drepturilor omului exprimate şi însuşite prin semnarea de către UNBR a „Declaraţiei Principiilor Fundamentale ale Profesiei de Avocat" adoptată în noiembrie 2005 la Paris, Congresul avocaţilor reafirmă că aceste principii nu pot fi în nici un mod limitate indiferent de împrejurările care ar reclama, ori ar justifica această limitare.

 

Congresul Avocaţilor, 29-30  iunie 2007, Eforie Nord, jud. Constanţa