Contributiile individuale obligatorii incepand cu 1 aprilie 2010

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA NR.722

20 martie 2010 

  

În conformitate cu dispoziţiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumită în continuare Lege) şi art. 307 - 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor  (în continuare C.A.A.) aprobat în şedinţa Consiliului Uniunii Avocaţilor din România din mai 2001, astfel cum a fost modificat şi completat,

- având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administraţie al C.A.A.,

            Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art. 1 - Începând cu data de 01 aprilie 2010 contribuţia individuală obligatorie a tuturor avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentând cota maxima de contribuţie obligatorie

 

Art. 2  - Suma reprezentând cota individuală minima obligatorie este:

- 80 lei RON pentru avocaţii stagiari

- 230 lei RON pentru avocaţii definitivi.

 

Art. 3 - Cota maxima de contribuţie obligatorie este 1.150 lei RON, atât pentru avocaţii stagiari cât si pentru cei definitivi.

 

Art. 4 - Cotele prevăzute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotărâre se aplică pentru veniturile realizate din onorariile de avocat începând cu data de 01 aprilie 2010.

 

Art. 5 - Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. şi Barourile vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

 

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. şi Barourilor prin poşta electronică şi se publică pe website-ul www.unbr.ro.

          Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de competenţă.

 

 

 P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA