HOTĂRÂREA NR. 6 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR - COSTINEŞTI - 21 IUNIE 2008

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA

STATUTULUI PROFESIEI DE AVOCAT

 

 

            În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            având în vedere proiectul întocmit de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 19 iunie 2008,

            Congresul Avocaţilor în şedinţa din 21 iunie 2008 a adoptat următoarea

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat:

 

            „Art. I. - Statutul profesiei de avocat adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 25 septembrie 2004 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

 

1. Articolul 15 alin. (2) lit. e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„e) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul,  motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie"

 

2. Articolul 16 alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"Perioada de 10 ani prevăzuta de art.16, alin. (2), lit. b) din Lege se referă la ultimii 10 ani de activitate neîntreruptă, calculaţi retroactiv de la momentul înregistrării cererii de primire in profesie".

 

3. Articolul 33 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins :

 

„Consiliul UNBR asigură caracterul unitar al examenului de primire în profesie prin stabilirea, în colaborare cu INPPA a tematicii, bibliografiei, a unor subiecte unice de examen pentru probele scrise şi a metodologiei de examinare. Examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel puţin la trei materii, examinarea se face în scris."

 

4. Articolul 68 alin. (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins :

 

„(1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii avocaţilor care au dreptul de a participa la adunarea generală."

...

„(6) Cu cel puţin 60 zile anterior datei desfăşurării alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va rămâne definitiv în termen de 15 de zile de la data afişării sale la secretariatul baroului sau/şi pe site-ul baroului."

 

5. Articolul 217 alin. (1) se completează astfel:

 

"Refuzul nejustificat de a acorda asistenta juridica gratuita constituie abatere disciplinară, comisia de disciplina urmând a fi sesizata in condiţiile dispoziţiilor art. 264 - 274 din Statut".

 

6. Articolul 222 alin. (4) se modifică şi se completează, astfel:

 

„(4) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor prevăzute în prezentul articol atrage suspendarea calităţii de avocat în condiţiile legii".

(5) distinct de măsura suspendării calităţii de avocat, depăşirea termenului de plată a contribuţiilor prevăzute de prezentul articol atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, aplicat la suma datorată"

 

7. Articolul 281 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Persoana care anterior primirii in profesie a fost definitivata in funcţia juridica pe care a exercitat-o înainte de primirea în profesia de avocat sau a promovat examen de definitivare in acesta funcţie, dobândeşte, potrivit art.19,al.2 si 3 din Lege, calitatea de avocat definitiv, cu excepţia cazurilor in care primirea in profesie s-a făcut prin examen, in condiţiile disp.art.16 alin. (1) din Lege".

 

8. Articolul 287 se completează astfel:

 

"(31) Dosarul de înscriere la examenul de definitivare în profesie va conţine, în mod obligatoriu: raportul întocmit de avocatul îndrumător cu privire la activitatea desfăşurată de avocatul stagiar, raportul avocatului coordonator al stagiului profesional, cu privire la participarea la dezbaterea temelor şi lucrările proprii realizate".

 

9. Articolul 288 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"Pot asigura îndrumarea profesională a avocatului stagiar doar avocaţii care îndeplinesc cerinţele impuse de art.18 din Lege, care au achitat la zi taxele şi impozitele către barou şi Casa de Asigurări a Avocaţilor, care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesională, precum şi condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului baroului şi sunt titulari ai formelor de exercitare a profesiei".

 

10. După art. 3144 se introduce un nou capitol, Capitolul VI2, cu următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL VI2. Activităţi economice si contabilitate

Art. 3145

(1). Barourile si U.N.B.R. organizează contabilitatea în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, în vigoare.

(2) Barourile pot înfiinţa prin decizie, un departament economic şi financiar, condus de un director economic.

(3) Calitatea de director economic deţinută în cadrul unui barou sau la Uniunea Naţională a Barourilor din România este incompatibilă cu o funcţie asemănătoare deţinuta în sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor, dacă prin decizia prevăzută la alineatul (2) nu se prevede altfel.

(4) Activitatea de contabilitate a barourilor şi a U.N.B.R. poate fi externalizată, în condiţiile legii.

 

Art. 3146

Evidenţa contabilă a barourilor şi a U.N.B.R. poate fi ţinută şi în format electronic, printr-un program soft, compatibil cu cel folosit de sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

Art. 3147

(1) În aplicarea dispoziţiilor art. 48 alin. (4) şi ale art. 57 alin. (3) din Lege, fiecare barou şi U.N.B.R. îşi constituie şi pot folosi patrimoniul propriu, reflectând în contabilitate următoarele venituri:

a). Venituri din activităţile fără scop patrimonial:

   - venituri din contribuţiile băneşti şi taxele achitate de avocaţi pentru formarea bugetului baroului şi a bugetului U.N.B.R., ori pentru constituirea fondurilor cu destinaţie specială, hotărâte de organele profesiei, în condiţiile legii (fonduri pentru formarea profesională iniţială, fonduri pentru formarea profesionala continuă, fonduri pentru ajutorarea avocaţilor tineri etc.);

   - venituri din taxele de înregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;

   - venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare;

   - venituri din dobânzile si dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial;

   - resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri;

   - venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit Legii si prezentului Statut;

   - venituri rezultate din cedarea folosinţei activelor corporale aflate în proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică;

   - ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru realizarea de venituri;

   - venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare;

   - venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial;

   - veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare;

   - alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.

b). Venituri din activităţi economice:

   - venituri din prestarea de servicii realizate pentru avocaţi, părţi sau alte entităţi;

   - venituri din imobilizări financiare;

   - venituri din investiţii pe termen scurt;

   - venituri din creanţe imobilizate;

   - venituri din investiţii financiare cedate;

   - venituri din diferenţe de curs valutar;

   - venituri din dobânzi;

   - alte venituri financiare;

   - venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare;

(2) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

(3) Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel:

   a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;

   b) redevenţele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;

   c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.

   

Art. 3148

(1) Cheltuielile fiecărui barou şi ale U.N.B.R. reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităţilor fără scop patrimonial, activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice, pentru:

   - lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază entitatea;

   - cheltuieli cu personalul;

   - executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.

(2) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

(3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor şi ale U.N.B.R. se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor. Cheltuielile efectuate de barouri şi de U.N.B.R. cuprind:

   - cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate;

   - cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;

   - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de angajator);

   - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; ajutoare şi împrumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.);

   - cheltuieli financiare: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele;

   - cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare);

   - cheltuieli cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii.

(4) În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial şi activităţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcţie de necesităţile impuse de reglementari speciale sau potrivit necesităţilor proprii ale persoanei juridice;

(5) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărui barou sau ale U.N.B.R.

 

Art. II - Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data adoptării, conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-ul http://www.unbr.ro/ şi prin grija barourilor.

 

Art. III - Statutul profesiei de avocat, cu modificările ulterioare, va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA