Noutati / Anunturi

21 Septembrie 2017

Punct de vedere al Baroului Dolj privind onorariile minimale

 

Punct de vedere al avocaților din Baroul Dolj referitor la Hotărârea nr. 272/26.08.2017 a Consiliului U.N.B.R. prin care a fost aprobat ”Tabloul onorariilor minimale”

Nr.1679/21.09.2017

 

        Urmare a punctelor de vedere exprimate de către avocații din Craiova în cadrul ședinței din 12 septembrie 2017, ora 15.00,  precum și de către avocații din Calafat și Băilești,  cu ocazia întâlnirilor din 8 septembrie 2017, toate având ca unic subiect discutarea ”Tabloului onorariilor minimale”,  prezentate și în Consiliul Baroului Dolj din 14septembrie 2017, precum și a opiniilor scrise comunicate Baroului Dolj, vă transmitem un rezumat al propunerilor, după cum urmează:

 

    - A fost semnalată lipsa unor mențiuni în expunerea de motive a demersurilor întreprinse de U.N.B.R. la Consiliul Concurenței, cu privire la posibila interferență a prevederilor Hotărârii cu legislația specifică domeniului concurenței, iar, în măsura în care nu s-au realizat astfel de demersuri, se impune obținerea unui punct de vedere de la această instituție.

       - S-a apreciat ca fiind neclară exprimarea atât din expunerea de motive, cât și din conținutul hotărârii, cu privire la caracterul de recomandare sau obligatoriu al dispozițiilor.

       - Art. 2 este neclar și se impune reformularea, întrucât actualul text ar lăsa la latitudinea avocatului, în condițiile în care, totuși, ceea ce s-a urmărit a fost tocmai ca odată acceptată efectuarea prestațiilor profesionale, dispozițiile Hotărârii să se aplice obligatoriu.

      - Au fost aduse critici prevederilor art. 4 alin. 3, cu privire la reglementarea unei obligații de urmărire a încasării și executării contractelor de asistență cel puțin în limita onorariilor minimale, existând mai multe motive, printre care riscul efectuării de către avocat a unor cheltuieli în situația unor clienți insolvabili, care nu mai impun urmărirea sau executarea silită.

       - Procedura instituită de art. 6, referitoare la sesizarea decanului baroului pe calea unui referat în vederea perceperii unui onorariu redus, a fost apreciată ca fiind greoaie, astfel încât textul prin care se stabilește posibilitatea acordării unei reduceri a onorariilor minimale să permită avocatului în cauză să aprecieze asupra oportunității sau legalității acesteia, în funcție de anumite criterii. Textul actual instituie un control instituțional care intră în conflict cu principiile liberale ale profesiei și afectează libertatea avocatului în aprecierea propriilor activități.

       - Majorarea cu 50% a onorariilor minimale în cazul persoanelor juridice nu are nicio justificare (art. II din Anexa la Hotărâre).

       - Majorarea cu 50% a onorariilor minimale pentru activitățile exercitate în căile ordinare sau extraordinare de atac nu are nicio justificare, în condițiile în care, dimpotrivă, taxele judiciare de timbru sunt mai mici în aceste situații, iar activitatea avocatului este mai redusă, cel puțin sub aspectul duratei acestor faze procesuale.

      - S-a apreciat că este necesară reglementarea prin aceeași hotărâre a serviciilor profesionale acordate pro bono, instituindu-se criterii.

       - În materie penală și chiar civilă, au fost reglementate onorarii minimale pe fiecare activitate în parte sau chiar pentru fiecare act de procedură, îngreunând modalitatea de stabilire a onorariului. S-a apreciat că este necesară reglementarea unui onorariu global care să permită avocatului îndeplinirea tuturor activităților specifice respectivei faze procesuale.

       - Nu a fost reglementată situația contractelor de asistență juridică privind consultanța juridică permanentă acordată persoanelor juridice, în special societăților, în materie comercială. În asemenea situații, cuantificarea onorariilor trebuie raportată la o perioadă mai mare de timp, iar nu pentru fiecare prestație profesională în parte, activitatea avocatului fiind diferită de la o perioadă la alta, în condiții financiare identice.

       - La art. 2.4.3., referitor la contestația la executare silită, se face trimitere la pct. 3, care însă nu există. Se impune clarificarea.

       - Se impune clarificarea cuantumului onorariului în situația în care o cerere are mai multe petite, fiecare dintre acestea impunând un onorariu minimal, e.g. contestația la executare prin care se solicită și suspendarea executării silite.

     - În materia cererilor introduse în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței (de rectificat Hotărârea care trimite la Legea nr. 85/2006) onorariile minimale fie sunt mici (cazul 2.7.1. – cererea de deschidere 480 lei), fie foarte mari, nefiind corelate cu specificul materiei (exemplu 2.7.2. reprezentarea la fond pentru un termen 120 lei în condițiile în care multe cauze de acest gen au zeci de termene).

        - Nu s-a reglementat soluția pentru cazurile în care după un prim termen se încheie o tranzacție, dar onorariul nu este încasat în totalitate sau este eșalonat.

 

            Majoritatea criticilor au vizat cuantumul onorariilor minimale (art. I) și s-a apreciat că se impune reducerea lor. Cu titlu de exemplu:

 

În materie civilă 

  1. Stabilirea onorariilor minimale exclusiv prin raportare la valoarea obiectului litigiului (de exemplu 2.2., 2.4.1., 2.4.3. etc.) nu este adecvată, în condițiile în care nu sunt avute în vedere și alte criterii, precum complexitatea, timpul alocat, bonitatea clientului, numărul de operațiuni prestate etc.

     1.1. – Notificări - onorariu orar, dar nu mai puțin de 225 lei.

     1.7. – Cereri de recuzare – 240 lei.

     1.8., 1.9. – reconsiderarea onorariilor prin raportarea la onorariile practicate de alte profesii juridice (notari, funcționari cu atribuții de consiliere din cadrul O.R.C.), întrucât cele din tablou sunt mari și pot conduce la reducerea pieței serviciilor prestate de avocați.

     2.1.2. Cereri privind ordonanța de plată – 50% din onorariul prevăzut la pct. 2.2.

     2.2. Acțiunile și cererile evaluabile în bani – cuantumul onorariilor minimale este excesiv pentru litigiile al căror obiect are valoare mare. Se impune a se ține cont și de costurile totale ale justițiabilului. Spre exemplu, pentru un partaj judiciar asupra unui imobil în valoare de 250.000, taxa de timbru este 6.105 lei, iar onorariul minimal cuvenit avocatului este de 7.500 lei.

     2.3.4. Acțiune în grănițuire – 1.200 lei.

     2.5.1. Divorț fără minori – 960 lei.

     2.5.2. Divorț cu minori – 1.680 lei.

     2.5.4. Tutela, curatela – 840 lei.

     2.6.1. Redactare plângere prealabilă (contencios administrativ) – 840 lei.

     2.6.4. Redactare contestație executare act administrativ fiscal – 960 lei.

     2.10 cereri de mențiuni/înregistrare acte ONRC – 840 lei

 

În materie penală

     1.3. Contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere/arest – 360 lei.

    1.9. Asistență juridică și reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali – 1.680 lei.

     4.10  Asistență/reprezentare în cauzele prin administarrea probelor 1.200 lei, dar nu mai puțin de 360 lei/termen, această ultimă condiție impunându-se a fi eliminată

 

       Cu toate că demersul instituirii unui Tablou al onorariilor minimale a fost apreciat în general ca fiind util, totuși a fost criticată modalitatea în care a fost adoptată Hotărârea 272/2017, respectiv lipsa comunicării unui Proiect care să fie pus în dezbaterea organelor colegiale, dar mai ales a avocaților, intrarea în vigoare într-un termen relativ scurt, neclaritatea redactării și lipsa corelării onorariilor propuse cu realitatea activității avocațiale sau nivelul de trai din anumite zone ale țării, motiv pentru care apreciem că Uniunea Naţională a Barourilor din România trebuie urgent să identifice o soluție, context în care propunem Comisiei Permanente fie amânarea intrării în vigoare, astfel încât toate propunerile să fie preluate într-o reglementare coerentă în următorul Consiliu UNBR din decembrie 2017, fie amânarea aplicării acelor dispoziții care instituie abaterea disciplinară (art. 4 alin 3) până la perfecționarea reglementării conform art. 9, soluția urmând să țină cont de reacția și dezbaterea publică, care nu pot fi ignorate de organele profesiei.

 

   21 septembrie 2017

                         

Av. Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj