Evenimente / Nationale

19 Martie 2016

CONGRESUL AVOCAȚILOR 2016

În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  art. 1 din Hotărârea nr. 30 / 15 decembrie 2015 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 25 martie și sâmbătă, 26 martie 2016, cu începere de la orele 9,00 la Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București.

 

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este următoarea:

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.);

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților;

3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2015 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2016;

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2015 și a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2016;

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R.;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților;

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;

8. Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;

9. Adoptarea de modificări aduse Statutului profesiei de avocat;

10. Adoptarea de hotărâri și rezoluții (tema Congresului - „apărarea apărării": independența profesională, păstrarea secretului profesional, integritatea profesiei, etică și deontologie profesională, etc.);

11. Diverse.

 

 

Materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016

 

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 - Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 - Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 - Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 - Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 - Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 - Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 - Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 - Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 - Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10- Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11- Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 - februarie 2016
 • Anexa nr. 12- Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: "O Europă a dreptului și a justiției"
 • Anexa nr. 13- Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14- Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat"
 • Anexa nr. 15- Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16- Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17-  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18- Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19- Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20- Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21- Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 - martie 2016