Avocati / Examenul de definitivare

5-8 decembrie 2011 - Examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 1873/2011

Data: 28/09/2011

 

Către,

   

TOATE BAROURILE

 

În atenţia Doamnei / Domnului DECAN

 

În baza prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, şi a prevederilor art. 3201 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost acesta modificat şi completat,

În aplicarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 19 februarie 2011,

Având în vedere cererile formulate de avocaţi stagiari din Baroul Bucureşti (conform listei de lucrări de pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 23 - 24 septembrie 2011) şi a modului de soluţionare a acestora,

Ţinând cont de explicaţiile şi lămuririle date de domnul avocat Ion Ilie-Iordăchescu, membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Decanul Baroului Bucureşti,

 

În perioada 5 - 8 decembrie 2011 se va desfăşura examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv (în continuare, „examenul"), cu respectarea următoarelor reguli:

   

1. Examenul va fi susţinut de către avocaţii prevăzuţi la art. 3201 alin. (1), teza I, din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost acesta modificat şi completat, şi se va desfăşura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. modificată şi completată prin Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R.

 

2. Examenul se va desfăşura la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.) din Bucureşti. Sunt înscrişi la examen avocaţii incluşi în tabelele comunicate la U.N.B.R. de barouri, în baza deciziilor de înscriere la examen aprobate de consiliile barourilor, în termenul stabilit de Regulamentul de examen.

 

3. Barourile vor comunica la U.N.B.R., cel târziu până la data de 14 noiembrie 2011, propunerile pentru comisiile de examinare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi tabelele avocaţilor stagiari înscrişi la  examen.

 

4. Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 - Secţiunea 3 din Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., republicată, şi se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar. Se vor înscrie din oficiu avocaţii stagiari care îndeplinesc condiţia de vechime prevăzută de lege sau au fost declaraţi respinşi, în condiţiile legii, la sesiunile anterioare.

 

5. Examinarea candidaţilor pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv se va face de comisia de examen care îşi va desfăşura activitatea sub conducerea directorului executiv al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA.

 

6. Examinarea candidaţilor se va face la 5 materii prin susţinerea de probe scrise, cu respectarea Deciziei nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., republicată, care se va aplica în mod corespunzător. Prevederile art. 28 din Decizia nr. 268/22.09.2007 se aplică de către Comisia de examen cu respectarea regulii potrivit căreia materiile de examen din sesiunea decembrie 2011 sunt exclusiv materiile comunicate de barouri la U.N.B.R. ca fiind cele aprobate pentru anul 2011.

 

7. Examenul se va desfăşura după următorul program:

 

A se vedea textul anuntului din atasament

 

8. Toate probele de examen se vor susţine în scris şi vor consta din aplicaţii practice. Tematica de examen şi bibliografia sunt cele comunicate pentru examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv - sesiunea noiembrie 2010 şi publicate pe site-ul www.unbr.ro cu menţiunea că lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, inclusiv actele normative consultate în vederea pregătirii pentru examen, vor fi avute în vedere  în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data de 30 septembrie 2011.

 

9. (1) Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se va achita în contul I.N.P.P.A. Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen definitivare, sesiunea decembrie 2011, Baroul ..........".

    (2) Sumele încasate cu titlu de "taxă de examen" se repartizează astfel: 20% pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii la examen şi  80% pentru I.N.P.P.A. pentru suportarea costurilor organizării şi desfăşurării operaţiunilor de examen la nivel naţional.

   (3) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidenţele sale sumele ce reprezintă 80% din taxele de examen încasate de sumele ce reprezintă 20% din taxele de examen încasate, în contul său.

  (4) I.N.P.P.A. va proceda la virarea sumelor cuvenite barourilor imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

 

10. Trimiterile la prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat din cuprinsul Deciziei Consiliului  nr. 268 din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL - CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv" modificată şi completată prin Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. vor fi avute în vedere în conformitate cu Legea nr. 51/1995 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011 şi cu Ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 9 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2011.

 

REGULI aplicabile pentru pregătirea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv

 

1. Perioada desfăşurării examenului: 05 - 08 decembrie 2011

 

2. Cererea pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se va depune de candidat cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia. (Art. 4 alin.(6) din Regulamentul cadru), respectiv până la data de 10.11.2011.

 

Data de la care pot fi înregistrate cererile de înscriere la examen: 03 octombrie 2011

 

3. Data - limită a transmiterii de către barouri a documentaţiei de examen către I.N.P.P.A. Bucureşti şi a înaintării la U.N.B.R. a propunerilor pentru alcătuirea Comisiei naţionale de examen - 14 noiembrie 2011

 

4. Propunerile pentru alcătuirea Comisiei naţionale de examen vor fi făcute de barourile care au candidaţi la examen, iar la întocmirea propunerilor se vor avea în vedere preponderent lectorii I.N.P.P.A. proveniţi din barourile susmenţionate.

 

Rugăm decanii barourilor să aducă la cunoştinţa avocaţilor interesaţi anunţul de mai sus.

 

PREŞEDINTE U.N.B.R.

 

av. dr. Gheorghe FLOREA