Avocati / Examenul de primire

Examenul de primire în profesia de avocat

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

HOTĂRÂREA Nr. 58

privind organizarea examenului de primire în profesie

Sesiunea Octombrie 2011

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (denumită în continuare Lege) şi ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

            Consiliul U.N.B.R. întrunit în şedinţa din 08 iulie 2011, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2011 şi a adoptat următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. - (1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în continuare I.N.P.P.A.)  şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. (Bucureşti) şi prin centrele teritoriale ale acestuia. Tematica şi bibliografia de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen, adoptat prin Decizia nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a  Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

(2) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

- I.N.P.P.A. (Bucureşti): candidaţi care au depus cereri de înscriere la examen la  barourile: Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea, Buzău, Dâmboviţa, Prahova şi Maramureş;

- Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Covasna şi Harghita;

- Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Mureş, Sibiu şi Alba;

- Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Vâlcea şi Teleorman;

- Centrul teritorial Iaşi: Barourile Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani, Bacău, Neamţ

- Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;

- Centrul teritorial Timişoara: Baroul Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Bihor şi Satu-Mare.

 

Art.2. - Examinarea candidaţilor la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în scris, conform Regulamentului de examen, la următoarele materii:

a).  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

b).  drept civil;

c).  drept procesual civil;

d).  drept penal;

e).  drept procesual penal.

 

Art.3. - Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

- vineri, 07 octombrie 2011 - proba scrisă grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;

- luni, 17 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate, în funcţie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;

- marţi, 18 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru candidaţii care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice;

- miercuri, 19 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate, în funcţie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;

 

Art.4. - (1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen pot fi depuse la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, începând cu cel mai târziu data de 06 septembrie 2011. Data la care încep înscrierile la examen va fi anunţată de fiecare barou în anunţul de examen avându-se în vedere condiţiile organizatorice  specifice pentru desfăşurarea optimă a operaţiunilor de înscriere la examen.

(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult cinci zile înainte de data examenului.

 

Art.5. - (1) Taxa de înscriere la examen este de 800 lei (exclusiv TVA) şi se va achita în contul I.N.P.P.A. Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011".

(2) Sumele încasate cu titlu de "taxă de examen" se repartizează astfel: 20% pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii la examen, 60% pentru centrele INPPA, care vor suporta costurile organizării şi desfăşurării examenului, 20% la I.N.P.P.A. Bucureşti pentru suportarea costurilor organizării şi desfăşurării operaţiunilor de examen la nivel naţional.

(3) I.N.P.P.A. Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele ce reprezintă 60% din taxele de examen încasate de sumele ce reprezintă 20% din taxele de examen încasate, în contul său.

(4) I.N.P.P.A. Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

 

Art.6. - (1) Examenul va fi anunţat în modalităţile  prevăzute în Regulamentul de examen prin grija Preşedintelui U.N.B.R..

(2) Barourile vor anunţa prin publicare într-un ziar local şi pe pagina de web a baroului organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la examen, în termen de cel mult cinci zile de la publicarea anunţului de examen.

 

Art. 7 - Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor în aplicarea art. 33 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat.

  

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA