Avocati / Examenul de primire

Anunt Baroul Dolj - Examen de primire in profesie sesiunea 10 noiembrie 2010

Baroul Dolj organizează începând cu data de miercuri, 10 noiembrie 2010,

examen de primire în profesia de avocat(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) şi pentru primirea în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.Examenul constă în susţinerea unor probe scrise la următoarele materii:

a) Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

b) Drept civil

c) Drept procesual civil

d) Drept penal

e) Drept procesual penal

Cererile de înscriere la examen, tipizate, se pot ridica în vederea completării de la secretariatul baroului, unde se pot depune în perioada 01-15 octombrie 2010, însoţite de următoarele acte:

a) certificatul de naştere, în copie certificată;

b) actul de identitate, în copie certificată;

c) diploma de licenţă / adeverinţă provizorie, în copie certificată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, dacă înscrisul a fost eliberat până la data înscrierii la examen);

d) dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, în situaţia în care diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie nu face această precizare);

e) dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original;

f) certificatul de cazier judiciar (eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii);

g) certificat privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică (eliberat de orice institiţie sanitară autorizat);

h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

i) adeverinţa eliberată de organizatorul examenului de definitivare în funcţiile juridice exercitate anterior care va menţiona expres data şi materiile la care   s-a susţinut (pentru persoanele care solicită înscrierea  la examenul de primire în profesie a personelor care s-au definitivat în alte profesii juridice).

Taxa de înscriere la examen  - 700 lei - se achită la casieria baroului.

Regulamentul de examen, tematica, bibliografia şi orice comunicare privind examenul se pot accesa de pe site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau de la secretariatul baroului.