Examenul de admitere in profesie

Comunicat - În atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, referitor la procedura de înscriere la examen

Uniunea Națională a Barourilor din România
Baroul Dolj                                                                                 

Nr. 1080/ 26.06.2017

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, referitor la procedura de înscriere la examen

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) Capitolul II al Regulamentului de examen, aprobat prin Hotărârea nr.242/17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R. și potrivit dispozițiilor Hotărârii nr.243/17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2017,

    Baroul Dolj vă aduce la cunoștință următoarele informații :

 

1.Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.
Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017 a Consiliului UNBR;

 

2.Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 03 iulie 2017 (ora 8.00)  – 31 iulie 2017 (ora 16.00), la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate, iar altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) și va cuprinde cererea-tip, însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen:

   I.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (candidaţii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

   II.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :

 • certificatul de naştere, în copie certificată, pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; (candidaţii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
 • dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin Regu­la­ment, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


3.Regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr.242/17.06.2017 şi Hotărârea nr.243/17.06.2017 ale Consiliului U.N.B.R. și sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și pe pagina web a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro).

 

4.Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București       RO56RNCB0082044172480001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București, cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

 

5.Relații suplimentare la telefon nr. 0251.41.39.40, 0351.40.84.30, email office@barouldolj.ro sau pe site-ul Baroului Dolj www.barouldolj.ro.

 

Av.Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.