Program candidat la funcția de consilier - Gătejescu Mihaela Simona

TRANSPARENȚĂ , IMPLICARE ȘI PROFESIONALISM- CANDIDAT LA DEMNITATEA DE CONSILIER- MIHAELA SIMONA GĂTEJESCU

     Acest program prezintă în mod succint, viziunea mea asupra evoluției viitoare a Baroului Dolj și a rolului consilierului.
Sunt avocat din anul 2001 și îmi doresc, ca prin prezența și implicarea mea în echipa de consilieri, să asigurăm o funcționare eficientă, profesionistă și transparentă, destinată exclusiv intereselor legitime ale membrilor Baroului.
     Programul meu are în centrul său avocatul, în dubla sa calitate de profesionist și persoană care participă în mod activ la viața socială.
Îmi doresc, ca impreună cu o echipă puternică și valoroasă, să facem din Baroul Dolj, un organism conectat , transparent, informat, implicat profesional.
Conectarea Baroului Dolj se poate realiza prin solidaritatea între membrii Baroului nostru și stabilirea unor relații instituționale corecte, bazate pe respect reciproc, cu instanțele judecatorești, parchetele, autoritațile publice locale, în fapt, cu întreaga comunitate.
      Observăm cu toții, în ultima perioadă, că se exercită asupra unor colegi abuzuri din partea unor procurori sau judecători, nepermise într-un sistem de drept al unui stat membru al UE. Baroul Dolj, prin conducerea aleasă de dvs, are obligația să adopte o poziție de dezavuare vehementă a unor asemenea practici non democratice și abuzive.
      Consider că se impune inițierea unei serii de acțiuni interprofesionale cu judecătorii și procurorii, pe baza unor parteneriate (inclusiv a celor existente), pentru încurajarea dialogului și pentru a putea reacționa și contracara, în mod organizat, cazurile în care există derapaje.
      Un alt deziderat important, care ar trebui asumat de Baroul nostru, îl reprezintă facilitarea exercitării profesiei de către tinerii avocați și formele de exercitare individuală a profesiei de avocat, prin reducerea sau eliminarea taxelor pentru intrarea în profesie a avocaților stagiari, în condițiile redistribuirii sumelor încasate de Uniunea Națională a Barourilor din România, din taxele de organizare a examenului de intrare în profesie și de definitivare în profesie. Consiliul are obligația să implementeze politici și direcții profesionale privind apărarea profesiei și lărgirea sferei prestațiilor avocațiale, prin promovarea unor proiecte în acest sens.
     Voi propune Consiliului inițierea demersurilor legale, în colaborare cu celelalte barouri, în vederea reintroducerii în legislația fiscală a unor facilități, constând în scutiri sau reduceri de impozite pentru investițiile efectuate în primii trei ani de activitate ai cabinetelor individuale.
Prin intensificarea colaborării cu Filiala Casei de Asigurări a Avocaților Dolj, avem obligația să identificăm modalități legale de diminuare a contribuțiilor pentru avocații care nu realizează venituri.
    Avem șansa, ca în viitorul apropiat, Uniunea Natională a Barourilor din România, să fie reformată și înscrisă pe o altă traiectorie de unul dintre colegii noștri, dl. Av. Ion Turculeanu, care a reușit, prin prestigiul de care se bucură și cu susținerea Baroului nostru, să aibă șanse reale în accederea la demnitatea funcției de președinte al Uniunii. Astfel, cu aportul unei noi conduceri a UNBR se impune inițierea, împreună cu celelalte barouri, a unor demersuri pe lângă Ministerul Finanțelor Publice și celelalte autorități statale pentru extinderea unor facilități fiscale acordate în prezent pentru angajarea tinerilor, astfel încât statul să încurajeze și cooptarea avocaților stagiari de către cabinetele individuale, prin acordarea unor stimulente financiare pe perioada stagiului.
     Consiliul Baroului Dolj trebuie să dovedească, în continuare transparență în adoptarea deciziilor de natură financiară și bugetară, a măsurilor aplicate în interiorul profesiei și a relațiilor instituționale ale Baroului pe plan local și național.
     Creșterea transparenței decizionale și administrative pot fi asigurate, prin aplicarea unor proceduri de informatizare a administrației Baroului, realizate prin înființarea unui „birou virtual” de primire a cererilor și implementarea comunicării electronice între departamente, scopul final fiind reducerea timpului de depunere și a procedurilor de soluționare a solicitărilor avocaților și a formelor de exercitare a profesiei.Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea circuitului administrativ de soluționare a cererilor avocaților pentru optimizarea timpului de răspuns și transparență.
     Asigurarea unei informari și comunicări corecte cu corpul profesional, pot fi asigurate prin adoptarea, în cadrul Consiliului Baroului, a procedurii de înscriere pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului, a propunerilor avocaților, cu invitarea acestora și a altor persoane interesate la dezbaterea lor.
     Profesionalizarea superioară a activității noastre comune, poate fi efectuată printr-o creștere a coeziunii în rândul membrilor Baroului Dolj, asigurată de organizarea unor întâlniri cu avocații de bară si cu cei de consultanță, pe teme profesionale de interes comun. Avem obligația să asiguram accesul la activitățile de formare profesională continuă pentru avocații stagiari și titularii sau colaboratorii cabinetelor individuale. În cazul avocaților stagiari se impune identificarea resurselor financiare și a mijloacelor legale, în colaborare cu INPPA, pentru asigurarea gratuității formării profesionale inițiale a acestora.
     Voi propune Consiliului elaborarea unei strategii coerente și motivante de asigurare a stagiului profesional în cadrul cabinetelor individuale, grupate, și al societăților profesionale de avocați.
Se impune susținerea secretului profesional al avocaților, păstrarea confidenţialității comunicării în asigurarea asistenţei juridice și inițierea demersurilor legale în privința oricărei reglementări care ar putea afecta secretul profesional.
     De asemenea, consider că se impune organizarea unui grup de lucru pentru identificarea modificărilor legislative necesare, ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri și legislației asociate acestora. Acest grup va aduna propunerile de îmbunătățire a legislației și va redacta anteproiecte privind modificarea legislației cu impact asupra profesiei de avocat. Un alt aspect important îl constituie combaterea exercitării clandestine a profesiei de avocat, prin măsuri de modificare a legislației primare și secundare privind profesia de avocat, precum și prin acțiuni practice care constau în inserarea, în cadrul protocoalelor de colaborare cu instanțele judecătorești, parchetele și alte instituții publice sau autorități administrative, a obligației de autosesizare și, respectiv, a sesizării organelor de cercetare penală cu privire la exercitarea fără drept a profesiei de avocat, precum și formularea de plângeri penale și acțiuni în răspundere civilă împotriva persoanelor care, fără a figura în Tabloul Avocaților din Baroul Dolj, se prezintă sau sunt prezentate, cu acordul lor, ca fiind avocați.
      Implicarea rezidă în facilitarea comunicării cu avocații din Baroul Dolj, prin intermediul unei comunicări online, prin introducerea unei secțiuni distincte pe website, precum și oferirea accesului la consultări periodice la sediul Baroului. Mai mult, consider că este importantă încheierea de parteneriate cu diverse entități, în scopul obținerii unor beneficii pentru avocații membri ai Baroului: bănci, societăți de asigurare, edituri și librării, programe legislative , soluții IT (software și hardware), diverse servicii sociale (grădinițe/afterschool, săli de sport, turism, catering, restaurant), precum și de master și a studiilor postuniversitare (burse). Baroul Dolj trebuie să continue organizarea unor activități sportive, culturale, de voluntariat, dar și să inițieze programe și campanii de responsabilitate socială.
     Un ultim aspect, îl constituie modificarea site-ului, astfel încât să devină și un instrument de lucru util avocaților (prin publicarea unei liste de experți și traducători autorizați, a partenerilor care oferă discount-uri, legislație, bază de date ECRIS și alte aplicații utile.
     În final, pentru ca dumneavoastră, cei cărora vă solicit votul în data de 16-03-2019, să aveți certitudinea că toate cele expuse nu vor rămâne doar vorbe de campanie. Consider, indiferent de rezultatul alegerilor, că trebuie creată o secțiune specială pe website care să includă proiectele în derulare ale fiecărui consilier, precum și publicarea trimestrială a activității desfășurată de acesta, astfel încat inițiativele și acțiunile noastre să fie pe deplin cunoscute și apreciate sau dezavuate de către dumneavoastră.


Av. Mihaela Simona Gatejescu