Programul de activități din anul 2018 al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel central

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA NR. 296

09 decembrie 2017

Având în vedere solicitarea unor decani care au atras atenția că este nepotrivit ca lucrările Congresului să se desfășoare în ajunul sărbătorilor de Paște pentru creștinii de rit catolic,

Având în vedere disponibilitatea spațiilor pentru organizarea ședințelor Comisiei Permanente, Consiliului U.N.B.R. și Congresului avocaților,

Ținând cont de susținerile făcute în cadrul Consiliului U.N.B.R. de decanii barourilor privind organizarea adunărilor generale ale avocaților, pentru ca în cadrul acestora să poată fi dezbătute efectiv direcțiile de politică profesională, inclusiv cu privire la problematica onorariilor minimale,

Ținând cont de hotărârea Comisiei Permanente din 07 octombrie 2017 care a stabilit ca examenul de admitere în profesia de avocat, organizat în mod unitar, să se desfășoare în ultima vineri din luna august 2018.

 

În conformitate cu următoarele dispoziții din Legea nr. 51/1995, republicată, (în continuare Legea):

- art. 65 alin. (4): Consiliul U.N.B.R. se întrunește trimestrial la convocarea președintelui U.N.B.R. Convocarea se face cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței,

- art. 66 lit. h): Consiliul U.N.B.R. … organizează examenul de primire în profesia de avocat și de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, în condițiile art. 17 și cu respectarea prevederilor Statutului profesiei de avocat,

- art. 69 alin. (1) lit. c): Președintele U.N.B.R. are următoarele atribuții: ... c)convoacă și conduce ședințele Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei permanente a U.N.B.R.

 

În conformitate cu următoarele dispoziții din Statutul profesiei de avocat:

- art. 84 alin. (3): Consiliul U.N.B.R. se convoacă trimestrial în ședințe ordinare sau, în situații excepționale, în ședințe extraordinare de către președintele U.N.B.R. Președintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. și la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R.

- art. 86 alin. (1): Comisia permanentă a U.N.B.R. se întrunește înaintea ședințelor Consiliului U.N.B.R. și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui U.N.B.R.

 

În conformitate cu art. 26 și art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R. (aprobat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 05 din 08 iulie 2011)

 

Luând act de propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. făcută în ședința din 08 decembrie 2017 privind calendarul desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților din cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv

 

Consiliul U.N.B.R. adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel central

 

         Art. 1. – Se aprobă propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind: calendarul activităților ce urmează a fi desfășurate în anul 2018 de către organele de conducere colectivă ale profesiei de avocat la nivel național[1], ținând cont de calendarul evenimentelor și al acțiunilor programate a fi desfășurate de către barouri (în limita comunicărilor făcute către UNBR), de activitățile planificate la nivelul CCBE - Consiliului Barourilor Europene și ale UIA – Uniunii Internaționale a Avocaților și datelor examenelor organizate prin INPPA, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat:

 

Data:

Activitatea:

 

Sâmbătă 20 ianuarie 2018

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R.

(Pregătirea Congresului avocaților 2018; Întâlnirea cu reprezentanții organelor statutului cu atribuții în domeniul justiției/legiferării)

 

 

Joi 15 februarie 2018

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R.

 

Vineri 16 februarie și sâmbătă 17 februarie 2018

Ședința Consiliului U.N.B.R.

 

 

Miercuri 18 aprilie 2018

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R.

 

Joi 19 aprilie 2018

Ședința Consiliului U.N.B.R.

 

Vineri 20 aprilie și sâmbătă 21 aprilie 2018

Congresul Avocaților

 

 

Vineri 11 mai și sâmbătă 12 mai 2018

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R.

 

 

Vineri 22 iunie și sâmbătă 23 iunie 2018

Participarea membrilor Consiliului U.N.B.R. la activitățile ce vor fi organizate la Alba-Iulia pentru celebrarea Centenarului Unirii

 

 

Joi 23 august 2018

Ședința  Comisiei Permanente a UNBR    

 

Vineri 24 august și sâmbătă 25 august 2018

Ședința Consiliului U.N.B.R.

 

 

Vineri 31 august 2018

Examenul de primire în profesie

 

 

Vineri 05 octombrie și sâmbătă 06 octombrie 2018

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R.

 

 

Luni 12 noiembrie 2018

Examenul de absolvire al I.N.P.P.A.

 

 

Joi 06 decembrie 2018

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R.

 

Vineri 07 decembrie și sâmbătă 08 decembrie 2018

Ședința Consiliului U.N.B.R.

 

 

         Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică I.N.P.P.A., C.A.A., tuturor barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R..

 

CONSILIUL U.N.B.R.

 

[1] Cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de termenul prevăzut de 26 și art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare al UNBR se vor face comunicări către UNBR de către fiecare coordonator al grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR privind stadiul proiectelor în care au acceptat să-și desfășoare activitatea, potrivit hotărârilor (deciziilor) Consiliului UNBR și forma finală a materialelor propuse a fi comunicate membrilor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR, în vederea dezbaterii și aprobării lor.