Proiectul de Lege privind achizițiile publice: serviciile juridice exceptate de la procedură

Material preluat de pe unbr.ro

 

Proiect de lege privind achizițiile publice

 

Proiectul de lege privind achizițiile publice a fost aprobat în ședința guvernului din data de 27 octombrie 2015 și urmează să fie trimis la Parlament, pentru a fi dezbătut în procedură de urgență. Acesta transpune, Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE .

 

În ceea ce privește serviciile juridice prestate de avocat, acestea sunt exceptate de la aplicarea legii.

 

Conform art. 29, alin. 1,  lit d și alin 3 din proiect,  legea nu se va aplica pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru de servicii care au ca obiect oricare dintre următoarele servicii juridice:

 

a) reprezentarea unui client de către un avocat în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere desfăşurate în fața unei instanțe naționale de arbitraj sau de mediere din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de mediere ori în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;

 

b) asistență şi consultanță juridică acordată de un avocat în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) sau în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care este acordată asistența şi consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;

 

De asemenea, sunt excluse de la aplicarea legii și alte servicii juridice, prestate de neavocați, respectiv:

 

c) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale;

 

d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;

 

e) servicii prestate de executorii judecătoreşti.

 

Aceste dispoziții preiau aproape identic art. 10, lit d din  Directiva 2014/24/UE. În Directivă se mai precizează că este vorba de reprezentarea legală a unui client de către un avocat în sensul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE a Consiliului privind facilitarea exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați.

 

Prin urmare, autoritățile contractante își vor putea desemna avocații în mod liber și direct, indiferent de valoarea contractului.

 

Expunerea de motive a Directivei (par. 25) explică de ce serviciile juridice sunt excluse: "O anumită serie de servicii juridice sunt puse la dispoziție de furnizori de servicii desemnați de o instanță judecătorească dintr-un stat membru, presupun reprezentarea clienților în cadrul procedurilor judiciare de către avocați, trebuie să fie furnizate de către notari și sunt legate de exercitarea autorității publice. Astfel de servicii juridice sunt furnizate de obicei de către organisme sau persoane fizice desemnate sau selectate într-un mod care nu poate fi reglementat de norme privind achizițiile publice, cum ar fi, de exemplu, desemnarea procurorilor generali în anumite state membre. Prin urmare, respectivele servicii juridice ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive."

 

Așadar, se argumentează că serviciile juridice care presupun reprezentarea clienților în cadrul procedurilor judiciare de către avocați sunt  furnizate de către persoane fizice desemnate sau selectate într-un mod care nu poate fi reglementat de norme privind achizițiile publice.  Într-adevăr, aceste  contracte sunt intuitu personae, considerarea unei anumite persoane, a însușirilor și calităților proprii acesteia fiind motivul esențial al îcheierii contractului.

 

În reglementarea actuală - OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii -  serviciile juridice  sunt prevăzute în Anexa 2B.  La art. 16 se precizează serviciile prevăzute în Anexa 2B  sunt excluse de la aplicarea ordonanței de urgență numai în cazul achizițiilor  sub pragul valoric al sumei de 400.000 euro, echivalent în lei. Însă, chiar și pentru contractele a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 400 000 euro, aplicarea OUG 34/2006 se limitează la câteva reguli referitoare la elaborarea documentaţiei de atribuire și publicarea anunțului de atribuire.