Propunere de completare a normelor privind deductibilitatea contributiilor la C.A.A

 

Către,

Ministerul Finanţelor Publice

 

Pe data de 3 martie 2017 a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Proiectul de modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.

Ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la membrii Baroului Dolj, cu privire la modificările Formularului 200-Declaraţia privind veniturile realizate din România, pentru anul 2016, în sensul că, la Secţiunea II.1.B. Venit net/Câştig net anual , punctul 2 trebuie completat cu suma reprezentând ” Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii sociale obligatorii, vă semnalăm următoarea anomalie şi sperăm să restabiliţi, prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, situaţia existentă înainte de modificarea Declaraţiei 200, adică deducerea integrală la calculul impozitului pe venit a cheltuielilor reprezentând contribuţia avocaţilor la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Astfel, prin adăugarea în Declaraţia 200, la punctul II.1.B.2. a sintagmei exclusiv contribuţii sociale obligatorii”, sumele achitate cu titlu de contribuţii ale avocaţilor la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în conformitate cu art.19 şi art 20 din  Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor,  ar putea fi catalogate ca şi cheltuieli deductibile propriu-zise, fără a face parte din contribuţiile sociale obligatorii, în temeiul art.68 alin.4, lit i) din Codul Fiscal şi implicit să fie deductibile limitat , în limita a 5% din venitul anual brut, diferenţa de 6% din contribuţia achitată către sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, neputând fi dedusă fiscal.

Vă solicităm ca, în Proiectul de completare şi  modificare a normelor metodologice de aplicare a  Codului Fiscal, contribuţia achitată de avocaţi către sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, să fie definită ca o cheltuială deductibilă integral la calculul impozitului pe venit, în cuantumul stabilit de Legea nr. 72/2016 privind  sistemul de pensii şi alte drepturi sociale ale avocaţilor,iar această cheltuială să fi inclusă integral în Secţiunea II.1.B.2 ” Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii sociale obligatorii”, din Declaraţia 200. De asemenea, normele metodologice vor fi completate în sensul că, excluderea priveşte doar contribuţiile sociale obligatorii datorate bugetului de stat, mai precis contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului de asigurări sociale de stat.

În prezent, contribuţia avocaţilor către fondul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor este de 11%  din venitul brut realizat din profesia de avocat , procent stabilit prin Hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.857/14.12.2013 şi nr.35/12.12.2015.

 

 1. Pornind de la modelul Formularului 200 - Declaraţia privind veniturile realizate din România pentru anul 2016, se poate observa faptul că la rubrica II. 1. B. (Venit net/câştig net anual), în coloana a II-a trebuie introduse cheltuielile deductibile aferente anului 2016, cu excepţia contribuţiilor sociale obligatorii (în cazul avocaţilor contribuţiile la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiile la bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor ).
 2. Conform art. 68 alin. 5 lit. l) din Codul fiscal, „Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75”.
 3. Conform art. 75, (1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii.

(2) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat din activităţi independente se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil”.

 1. Conform Titlului V – Cap. I – Art. 135, „În sensul prezentului titlu, contribuţiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuţii sociale obligatorii”.
 2. Conform art. 2 alin. 2 „Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
 3. a) contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
 4. b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 5. c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 6. d) contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;
 7. e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;
 8. f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare”.

- Din coroborarea textelor invocate mai sus, reiese faptul că deducerea cheltuielilor privind contribuţiile sociale obligatorii urmează a fi efectuată de către organul fiscal, în urma recalculării venitului net anual, în baza sumelor achitate cu acest titlu la bugetul statului, în condiţiile în care până  anul trecut, contribuţiile sociale obligatorii faceau obiectul Declaraţiei 200 şi urmau a fi scăzute din venitul anual, iar ulterior urmând a fi emisă decizia de impunere, raportată la venitul net.

- În speţă, în cazul avocaţilor, organul fiscal va avea în vedere la recalculare şi la emiterea deciziei de impunere doar contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, întrucât doar aceasta este achitată către bugetul de stat.

- Până anul trecut, la completarea Declaraţiei 200, avocaţii aveau în vedere ca şi cheltuieli deductibile cu titlu de contribuţii sociale obligatorii atât contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate (5,5%) cât şi contribuţia la  sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (11%), considerând-o pe cea din urmă tot o contribuţie socială obligatorie, întrucât era şi încă este reglementată prin lege.

- Conform Legii nr. 227/2015 şi având în vedere formatul noii Declaraţii 200, reiese faptul că sumele achitate cu titlu de contribuţii la  sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, ar putea fi catalogate ca si cheltuieli deductibile propriu-zise, fara a face parte din contributiile sociale obligatorii, in temeiul art. 68 alin. 4 lit. i) din Codul fiscal – „să reprezinte contribuţii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii”.

- Pe de altă parte, conform art. 68 alin. 5 lit. q), aceste cheltuieli privind contribuţiile profesionale obligatorii sunt deductibile limitat, în limita a 5% din venitul anual brut, lucru din care reiese că un procent de 6% din contribuţia la  sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor nu poate fi dedus fiscal.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

 Decanul Baroului Dolj