Anunt INPPA privind organizarea concursului de oferte pentru ocuparea posturilor de lectori ai INPPA

 

În aplicarea art. 1 lit. b) din Decizia nr. 333 emisă de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România la data de 8 martie 2008, având în vedere necesitatea formării în perspectivă a unui corp de lectori, în condiţiile în care este necesară acordarea unei dispense de vechime în profesie la selecţia candidaturilor de către Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.,

 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează

 

CONCURS DE OFERTE

pentru ocuparea posturilor de lectori ai I.N.P.P.A., conform următoarei metodologii:

 

I. Modalităţi de exercitare a calităţii de lector I.N.P.P.A.

1). Lector titular de disciplină (formator titular de curs);

2). Lector conducător de atelier (formator pentru activitatea de seminar).

 

II. Criteriile ce conferă vocaţia pentru dobândirea calităţii de lector I.N.P.P.A.

1). Lectorii titulari de disciplină vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită şi care se regăsesc într-una dintre următoarele situaţii:

a). au o experienţă în profesia de avocat de cel puţin 8 ani;

b). au titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe juridice.

Lectorii titulari de disciplină pot fi şi cadre didactice titularizate la discipline cu profil juridic în învăţământul superior, acreditat potrivit legii.

2). Lectorii conducători de ateliere vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită şi care se regăsesc într-una dintre următoarele situaţii:

a). au o experienţă în profesia de avocat de cel puţin 5 ani;

b). sunt cadre didactice titularizate sau asociate la discipline cu profil juridic în învăţământul superior de stat sau privat acreditat potrivit legii.

 

III. Dosarul candidatului

Având în vedere recomandarea existentă în Decizia nr. 333 din 8 martie 2008 a Consiliului U.N.B.R. (art. 1 lit. b, pct. b.3), selectarea lectorilor se realizează pe baza unui concurs de oferte - organizat de I.N.P.P.A. şi de centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. - privind programul disciplinei şi al activităţii în ateliere, pe baza unui caiet de sarcini ce va fi dat publicităţii şi supus procedurii de aprobare de către Consiliul I.N.P.P.A., după asigurarea dezbaterii sale de către corpul profesional.

În acest scop, candidaţii vor depune la secretariatul I.N.P.P.A., până la data de 5 mai 2008, un dosar ce trebuie să cuprindă:

1). Un curriculum vitae profesional;

2). O scrisoare de intenţie ce va conţine inclusiv referiri la:

a). opţiunea candidatului prin raportare la modalităţile de exercitare a calităţii de lector I.N.P.P.A. menţionate la pct. I;

b). opţiunea candidatului prin raportare la materiile obligatorii şi opţionale stabilite prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie 2007;

c). un plan curicular pe care candidatul şi-l propune să-l realizeze, conform tematicii, pe parcursul unui an de pregătire în cadrul I.N.P.P.A.; candidatul va prezenta desfăşurarea concretă a activităţii (inclusiv metodele şi tehnicile de lucru) organizate pe 3 module de pregătire a câte 5 săptămâni fiecare, cu estimarea timpului preconizat a fi alocat cursurilor/atelierelor aferente disciplinei pentru care a optat, în cadrul fiecărui modul;

d). documentele ce dovedesc îndeplinirea criteriilor menţionate la pct. II.

 

IV. Selecţia candidaţilor

După depunerea ofertelor, Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. va proceda la selectarea şi validarea corpului de lectori, lista candidaţilor admişi urmând a fi publicată pe site-ul U.N.B.R. şi al I.N.P.P.A