Comunicat Baroul Dolj privind inscrierea la Examenul de primire in profesie Sept 2014

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1231 / 16 iulie 2014

 

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014 referitor la procedura de înscriere la examen

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) Capitolul II al Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R., adaptat în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014,

 

În vederea asigurării condițiilor pentru buna desfășurare a procedurii de înscriere a candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat,

 

vă aducem la cunoștință următoarele informații:

  1. Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013.
  2. Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 01 august 2014 - 18 august 2014 (09.00 - 13.00) la secretariatul Baroului Dolj (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate iar altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) și va cuprinde cererea-tip însotiță de actele prevăzute de Regulamentul de examen:
    1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a.    certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

b.    actul de identitate, în copie;

c.    diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

d.    dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

e.    certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

f.     certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica (candidații se pot adresa la orice policlinică autorizată)

g.    certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. 

 

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a.    certificatul de naştere, în copie legalizata;

b.    actul de identitate, în copie;

c.    diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

d.    dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

e.    certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

f.     certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (candidații se pot adresa la orice policlinică autorizată);

g.    dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

h.    certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

3. Candidații care depun cererile de înscriere la examen la Barourile Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea sunt arondați pentru susținerea examenului la Centrul teritorial Craiova al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, cu sediul în incinta Baroului Dolj din Craiova, B-dul Carol I, nr.1, bl.17D mezanin.

 

4. Regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt aprobate prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. și sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și pe pagina web a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro).

 

5. Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014".

 

6. Relații suplimentare la telefon nr. 0251.41.39.40, 0351.40.84.30 și email office@barouldolj.ro.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj