COMUNICAT privind examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020

           Baroul Dolj anunță organizarea Examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020, examen organizat la nivel național de către Uniunea Națională a Barourilor din România.

            Data desfășurării examenului este 20.09.2020 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.

            (Notă: 1.În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară. 2. În cazul în care, în virtutea dispozițiilor menționate la pct. 1, deplasarea la București, în vederea susținerii examenului, a unor candidați provenind din anumite județe nu va fi permisă, se vor depune eforturi în vederea organizării, în județele respective, la aceeași dată, cu respectarea prevederilor art.1 alin. (1), a examenului pentru candidații domiciliați în acele județe. În cazul în care organizarea examenului, în aceste condiții, nu va fi posibilă, se aplică prevederile pct. 1.).

             Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente nr. 135 din 12.06.2020, publicată pe site-ul U.N.B.R

            (Notă: Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte).

            Perioada de înscriere: 27 iulie 2020 (ora 08.00) – 21 august 2020 (ora 16.00).

            Conform  Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 78/17-18.07.2020, de completare a Deciziei Comisiei Permanente nr. 135/2020, cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare prevăzute în Regulamentul de examen se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.

            După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic..

            În perioada 21 august 2020 – 28 august 2020 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

            Taxa de examen este de 1200 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București        nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

           

 

            Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare)

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv,la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;
 • dovada promovării, în condiţiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

            În conformitate cu dispozitiile art. 2 din Regulamentul –Cadru de examen, toţi candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 51/1995.

            La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, suplimentar, condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995. Dovedirea vechimii in funcţia juridică îndeplinită anterior se face prin anexarea la dosarul de examen a înscrisurilor specifice, în copie certificată pentru conformitate (carte de muncă/ adeverinţă angajator, etc.)

            Relaţii suplimentare la telefon: 0251/41.39.40,  0351.40.84.30, prin email: office@barouldolj.ro.

                       

Av.Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj