Demersurile Baroului Dolj cu privire la întarzierea plătii onorariilor din oficiu

                                                                            

Către,

Ministerul Justiției

În atenția Domnului Tudorel TOADER,  Ministrul Justiției

 

Consiliul Baroului Dolj  în ședința din 15.11.2018 a analizat situația plății onorariilor din oficiu și sesizările formulate de avocații din Baroul Dolj cu privire la întârzierea plății acestora, hotărând efectuarea unor demersuri în vederea identificării cât mai urgent a unei soluții.

În acest sens, vă solicităm să dispuneți măsurile necesare ca Tribunalul Dolj și Curtea de Apel Craiova să vireze Baroului Dolj onorariile cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică, aferente Borderoului nr.11/2018, în sumă totală de 147.851 lei.

Cererea noastră se întemeiază pe prevederile art.9, alin.5 din Protocolul nr. 48025/2015 semnat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei.

(5) Factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile prestate în cursul unei luni calendaristice va fi transmisă către tribunal sau , după caz, curte de apel până la data de 10 ale lunii următoare celei în care serviciile au fost prestate de avocaţi astfel încât tribunalul sau , după caz, curtea de apel să solicite fondurile necesare la Ministerul Justiţiei şi să poată efectua plata către barou în perioada 24-30/31 ale aceleiaşi luni. Factura/borderoul centralizator va avea anexate referatele care vor avea rol de procese - verba le de recepţie a serviciilor respective.

Onorariile din borderoul 11/2018 trebuiau să fie achitate către Baroul Dolj până la data de 31.10.2018.

Vă reamintim că este a doua oară când ne confruntăm cu întârzieri la plata onorariilor din asistența juridică gratuită (onorariile aferente Borderoului 12/2017 au fost încasate pe 01.02.2018) și cu încasări incomplete de la ordonatorul de credite, Tribunalul Dolj. (120.605 lei încasați pe 01.03.2018 în loc de 140.755 lei).

Apreciem că situația ar putea fi evitată pe viitor, în măsura în care sumele cu această destinație, care vor fi cuprinse în Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, să aibă la bază informațiile comunicate de fiecare barou, incluzând și o marjă suficientă pentru a fi evitate întârzierile timp de luni de zile, riscul  permanentizării unei astfel de situații putând afecta activitatea Serviciului de Asistență Judiciară.                                                                               

Av.Lucian-Bernd Săuleanu           

Decanul Baroului Dolj