HOTĂRÂREA NR. 17 privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a analiza propunerile de modificare a Statutului profesiei de avocat şi a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

20 - 21 IUNIE 2008, COSTINEŞTI, JUD. CONSTANŢA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 17

 

privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a analiza propunerile de modificare a Statutului profesiei de avocat şi a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

            Congresul Avocaţilor întrunit la 20 iunie 2008 în localitatea Costineşti, jud. Constanţa,

            constituit în conformitate cu dispoziţiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            văzând dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.; 

            luând act de împrejurarea că propunerile de modificare ale Statutului profesiei de avocat elaborate de Comisia de lucru a Consiliului U.N.B.R. privind examinarea dispoziţiilor normative ce se impun a fi corectate în domeniul conlucrării dintre barouri au fost înaintate de domnii avocaţi Valeriu Bancea - decan al Baroului Satu-Mare, Aurel Despa - Consilier, Baroul Dâmboviţa şi Lazăr Grunenanţu - decan la Baroului Timiş au fost înaintate la U.N.B.R. după convocarea Consiliului U.N.B.R. (18 - 19 iunie 2008) şi comunicarea materialelor înscrise la ordinea de zi,

            constatând că examinarea unora dintre propunerile de modificare a Statutului C.A.A. impun efectuarea de studii de oportunitate privind efectele economice ale dispoziţiilor statutare ce se propun a fi modificate precum şi solicitarea opiniilor consiliilor barourilor privind competenţa organelor de conducere ale filialelor C.A.A.,

            luând în considerare posibilitatea modificării legislaţiei privitoare la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ori a legislaţiei conexe acesteia,

           

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. - Se mandatează Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, urmând ca deciziile Consiliului U.N.B.R. să fie ratificate la Congresul imediat următor.

 

            Art. 2. - Prezenta Hotărâre se afişează pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor, prin e-mail, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA