HOTĂRÂREA NR. 8 pentru aprobarea propunerii de modificare şi completare a Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat făcută de Congresul avocaţilor autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR - COSTINEŞTI - 21 IUNIE 2008

 

 

HOTĂRÂREA NR. 8

PENTRU APROBAREA PROPUNERII DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A LEGII NR.51/1995 PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

FĂCUTĂ DE CONGRESUL AVOCAŢILOR AUTORITĂŢILOR CU DREPT DE INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ

 

 

            În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            având în vedere proiectul întocmit de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 19 iunie 2008,

            Congresul Avocaţilor în şedinţa din 21 iunie 2008 a adoptat următoarea

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat:

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Lege), Congresul avocaţilor are atribuţia de a face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat.

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 7 - 8 martie 2008 a hotărât ca pe ordinea de zi a Congresului avocaţilor 2008 să figureze propuneri privind legislaţia profesiei de avocat.

Având în vedere propunerile Baroului Bucureşti, înregistrate la Uniunea Naţională a Barourilor din România, a căror soluţionare legislativă se impune de urgenţă pentru rezolvarea situaţiilor ce vizează organizarea şi buna funcţionare a barourilor cu număr mare de avocaţi,

ţinând cont de propunerile de modificare a Legii solicitate de alte barouri sau de avocaţi în nume propriu,

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR

 

apreciază că se impune modificarea de urgenta a Legii:

- pentru a se clarifica accesul in profesie si formarea profesionala iniţială în contextul în care s-a modificat legislaţia speciala privind organizarea şi funcţionarea Facultăţilor de drept;

- pentru a se asigura, in mod corespunzător evoluţiei numerice a profesiei, alegerea şi funcţionarea organelor profesiei la nivelul barourilor mari;

- pentru a se pune de acord realitatea cu recunoaşterea instituţionala a poziţiei profesiei de avocat fata de sistemul judiciar;

- pentru a se crea condiţiile legale corespunzătoare exercitării funcţiilor de interes public, pe care Corpul avocaţilor le realizează în domeniul asigurării accesului efectiv la justiţie al tuturor celor interesaţi, indiferent de posibilităţile materiale de care dispun;

- pentru a se crea instrumentarul legale necesar creşterii responsabilităţii individuale a avocaţilor în realizarea prestaţiilor profesionale în beneficiul clienţilor şi

- pentru a se crea condiţiile legale ale educaţiei juridice continue a Corpului de avocaţi.

În consecinţa, Congresul avocaţilor, la 20 iunie 2008, adoptă următoarele

 

PROPUNERI

pentru modificarea Legii nr. 51/1995

pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat:

 

Art. I. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:

 

1. Art. 5 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:

"(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinetele individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitata."

 

2. Art. 51 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:

"(1) Societatea profesionala cu răspundere limitata este o societate civila, cu personalitate juridica, constituita prin asocierea a cel puţin 2 avocaţi definitivi, aflaţi in exerciţiul profesiei si care nu deţin sau nu aparţin unei forme de exercitare a profesiei, sau prin asocierea dintre cel puţin 2 avocaţi ce fac parte din alte forme de exercitare a profesiei.

Societatea profesionala cu raspundere limitata detine un patrimoniu de afectatiune.

Obligatiile şi raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii raspund personal, in limita aportului social al fiecaruia.

(2) In situatia in care societatea profesionala cu raspundere limitata se constituie de avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urma pot sa nu fie supuse lichidarii, daca asociatii convin astfel.

Formele de exercitare a profesiei din care provin asociatii isi inceteaza activitatea profesionala, in nume propriu, pe perioada in care avocatii titulari ai acestora au calitatea de asociati in societatea profesionala cu raspundere limitata, iar in Tabloul avocatilor se mentioneaza, corespunzator, situatia acestor forme, in conditiile prevazute de Statut.

(3) In cazul prestatiilor profesionale constand in asistenta si reprezentare juridica la instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, societatea profesionala cu raspundere limitata are obligatia sa mentioneze expres in contractul incheiat cu clientul avocatul ales si acceptat de acesta sa asigure serviciul profesional si acordarea/neacordarea dreptului de substituire.

(4). Societatea profesionala cu răspundere limitata conduce contabilitatea in partida simpla si este supusa regimului transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul sau propriu."

 

3. Art. 11 alineatul (1) lit. a) şi b) se modifica, astfel:
"a) are exerciţiul drepturilor civile si politice;

b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilita de lege."

 

4. Art. 13 litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească sau a săvârşit abuzuri împotriva profesiei de avocat, stabilite prin procedura prevăzută în Statutul profesiei de avocat".

 

5. Art. 16 alineatul (2) litera a) se modifică şi va avea urmatorul cuprins:
„a) licenţiatul în drept, titular al diplomei de doctor în drept"

 

6. Art. 16 alineatul (2) litera b) se abrogă.

 

7. Art. 161 se abrogă

 

8. Art. 17 se completează si va avea următorul cuprins:

"(1)1 In perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocaţii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale iniţiale în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei."

 

9. Art. 20 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe în care soţul avocatului sau ruda ori afinul său, până la gradul al treilea inclusiv, îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, indiferent de secţia sau direcţia în care funcţionează.

Interdicţia se aplică, în mod corespunzător şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Parchetul general de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

10. Art. 27 litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) în cazul în care avocatul nu face dovada că a frecventat formele de pregătire profesională continuă, în perioada celor 3 ani anteriori actualizării licenţei de exerciţiu a profesiei, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei".

 

11. Art. 32 se completează astfel:

"(3) Avocatul are dreptul la recuperarea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei".

 

12. Art. 50 alineatul (2) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) alege şi revocă decanul, membrii Consiliului, membrii Comisiei de Cenzori şi pe cei ai Comisiei de Disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată.

Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minim 12 ani în profesie, în acelaşi barou."

 

13. Art. 52 alineatul (2) se modifica si va avea următorul cuprins:

"(2) In cazul in care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a şedinţei nu este inclusa alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale de fata cu cei prezenţi, stabileşte o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile. Consiliul baroului are obligaţia sa îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixata".

 

14. Art. 52 alineatul (3)1 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Adunările generale de alegeri a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite cu participarea majorităţii membrilor adunării generale a baroului.

În cazul barourilor care au în evidenţă mai mult de 500 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, la prima convocare, adunările generale elective se constituie valabil în prezenţa majorităţii membrilor adunării generale a baroului, iar la a doua convocare în prezenţa a cel puţin o treime din numărul total al membrilor adunării generale.

Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal sau prin reprezentant - elector.

Reprezentantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Statutul profesiei de avocat. Numărul de avocaţi care îşi pot delega votul unui reprezentant - elector este de maximum 5.

În cazul Baroului Bucureşti, reprezentantul poate exprima în afara propriului vot şi votul a cel mult 10 avocaţi reprezentaţi.

La stabilirea cvorumului adunărilor generale se vor avea în vedere şi mandatele de reprezentare, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei".

 

15.  Art. 57 se modifică şi se completează astfel:

„(4)1 Este interzisă aproprierea, uzurparea sau utilizarea fără drept a denumirilor „Barou" ori „Uniunea Naţională a Barourilor din România („U.N.B.R") de către orice persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de natura activităţii desfăşurate de către acestea, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru folosirea fără drept a denumirii unei persoane juridice de interes public înfiinţată prin lege. Cu aceeaşi sancţiune se pedepseşte şi folosirea însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea robei, de către persoane fizice care nu deţin titlul profesional de avocat dobândit în condiţiile legii."

            „(4)2 Orice act emis de o persoană fizică, folosind fără drept titlul profesional de avocat, sau de o persoană juridică, neautorizată conform prezentei legi, este nul de drept.„

 

16. Art. 68 se modifica si se completează astfel:

"(1) Baroul asigura asistenta judiciara in toate cazurile in care apărarea este obligatorie, potrivit legii, precum si in cazul in care s-a acordat, in condiţiile legii, ajutor public judiciar sub forma asistentei juridice de către avocat.

...

(3) Baroul organizează servicii de asistenta judiciara la sediile tuturor instanţelor de judecata din judeţ, care asigura asistenta juridica si la organele de urmărire penala locale, precum si asistenta juridica extrajudiciara, ca forma a ajutorului public judiciar. Spatiile necesare exclusiv desfasurarii tuturor acestor activitati se asigura gratuit de Ministerul Justitiei si autoritatile administratiei publice locale.

Serviciile de asistenta judiciara sunt conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul baroului si sunt coordonate de un membru al consiliului. Serviciile de asistenta judiciara sunt organizate si functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul baroului, in baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a asistentei judiciare, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania".

 

17. Se introduce art. 681 cu următorul cuprins:

„Art. 681

În cadrul U.N.B.R. se organizează Departamentul de coordonare a Asistenţei  Judiciare, cu următoarele atribuţii principale :

 1. desfăşoară conducerea generală şi metodologică a activităţii de acordare a
  asistenţei judiciare;
 2. elaborează proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară;
 3. propune Protocoalele ce se încheie cu autorităţile publice competente pentru realizarea mijloacelor financiare prevăzute de barouri pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară;
 4. organizează ţinerea Registrului Naţional de asistenţă judiciară pe baza Listelor întocmite de barouri;
 5. organizează şi coordonează metodologia de remunerare a asistenţei judiciare acordate;
 6. efectuează controlul asupra asistenţei judiciare acordate;
 7. elaborează proiecte  de acte normative în domeniul  asistenţei
  judiciare;
 8. analizează informaţiile necesare pentru planificarea şi coordonarea corectă a
  sistemului de asistenţă judiciară;
 9. popularizează sistemul de asistenţă judiciară;
 10. adoptă hotărârea de recuperare a cheltuielilor efectuate în cazurile prevăzute de lege;
 11. aprobă formularistica şi evidenţa cu privire la asistenţa judiciară reglementată prin lege;
 12. desfăşoară colaborarea internaţională în domeniul asistenţei judiciare, în condiţiile legii"

 

18. Se introduce art. 682 cu următorul cuprins:

„Art. 682

(1) Departamentul de coordonare a Asistenţei  Judiciare este un organ cu activitate permanentă, coordonat de un vicepreşedinte al U.N.B.R.

(2) Departamentul de coordonare a Asistenţei  Judiciare emite decizii şi norme metodologice în limitele atribuţiilor conferite prin prezenta lege şi alte reglementări existente în materie.

 

19. Se introduce art. 683 cu următorul cuprins:

Art. 683

Barourile organizează serviciile de asistenţă judiciară şi îndeplinesc următoarele atribuţii :

1. primesc, înregistrează şi transmit serviciilor de asistenţă judiciară  cererile de asistenţă judiciară;

2. avizează deconturile de cheltuieli şi aprobă plata onorariilor şi a celorlalte sume de bani cuvenite avocaţilor, pe baza referatului întocmit lunar de coordonatorul Serviciului de asistenţă judiciară;

 1. organizează şi actualizează Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou pe baza opţiunilor avocaţilor, aprobate de consiliul baroului;
 2. organizează şi execută programe de popularizare a sistemului de asistenţă judiciară;
 3. ia măsuri pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în cazurile stipulate în prezenta lege şi pe baza hotărârilor emise de U.N.B.R."

 

20. Se introduce art. 684 cu următorul cuprins:

„Art. 684

(1) Organizarea activităţii serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, structura, componenţa şi atribuţiile organelor de coordonare a acestora se stabilesc printr-un regulament, aprobat de consiliul fiecărui barou, pe baza Regulamentului - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară

            (2) Serviciul de asistenţă judiciară organizat de barou este condus de un director angajat, pe bază de concurs, prin contract individual de muncă.

(3) Pentru ocuparea funcţiei de director poate candida orice persoană fizică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul-cadru, prevăzut în prezenta Lege.

            (4) Ocuparea celorlalte posturi din statul de funcţii al Serviciului de asistenţă judiciară al fiecărui barou se face în condiţiile prevăzute de lege.„

 

21. Se introduce art. 685 cu următorul conţinut:

„Art. 685

Consiliile barourilor organizează acordarea asistenţei judiciare pe raza baroului şi au următoarele atribuţii:

 1. avizează cererile avocaţilor din barou pentru înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară al baroului;
 2. desemnează un avocat din barou, înscris în Registrul de asistenţă judiciară pentru acordarea asistenţei judiciare din oficiu, ţinând cont de experienţa profesională şi calificarea avocatului, de natura şi complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale acestuia în virtutea prezentei legi şi de gradul de angajare al acestuia;
 3. efectuează controlul asupra acordării asistenţei judiciare de către avocaţii din cadrul baroului;
 4. avizează rapoartele avocaţilor care au acordat asistenţă judiciară şi elaborează propuneri pentru remunerarea acestora în limitele cuantumului stabilit prin protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R."

 

22. Se introduce art. 686 cu următorul cuprins:

„Art. 686

Pentru activitatea desfăşurată în administrarea asistenţei judiciare, consiliile barourilor sunt remunerate de la bugetul prevăzut pentru desfăşurarea acestei activităţi, în condiţiile legii."

 

23. Se introduce art. 687 cu următorul cuprins:

„Art. 687

(1) Fiecare barou organizează Registrul de asistenţă judiciară în care sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare. Registrul este public, se redactează pe suport de hârtie şi în format electronic şi se publică pe Internet.

(2) Barourile comunică U.N.B.R. Registrul de asistenţă judiciară."

 

24. Se introduce art. 688 cu următorul cuprins:

„Art. 688

(1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.

(2) Cererea de la alin.(1) se completează conform formularului aprobat de consiliul baroului.

(3) Baroul înregistrează şi soluţionează cererea, conform legii.

(4) Înscrierea avocatului în Registrul de asistenţă judiciară se efectuează în
baza deciziei baroului.

(5) Consiliul baroului poate, motivat, să refuze înscrierea în Registru sau să radieze din Registru un avocat în următoarele cazuri:

 1. dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sancţiune disciplinară;
 2. dacă avocatul este învinuit pentru săvârşirii unei infracţiuni de drept comun;
 3. dacă se constată încălcarea repetată a dispoziţiilor prezentei  legi sau se constată  calitatea  inferioară a asistenţei judiciare acordate,

(6) Radierea din Registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă se constată încălcări repetate ale dispoziţiilor prezentei legi - pentru o perioadă de 3 ani. Prin încălcarea repetată a dispoziţiilor prezentei legi se înţelege săvârşirea consecutivă a 3 sau mai multe abateri de la obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

(7) Refuzul  baroului de înscriere a avocatului solicitant în Registru,  precum  şi măsura radierii unui avocat din registru pot fi contestate în condiţiile  Legii.

(8) Radierea din registru se anunţă pe pagina de Internet a baroului."

 

25. Se introduce art. 689 cu următorul cuprins:

„Art. 689

(1) Actualizarea Registrului de asistenţă judiciară pentru următorul an calendaristic se efectuează până la sfârşitul lunii septembrie al anului calendaristic precedent.

(2) În cazurile excepţionale, în Registrul de asistenţă judiciară pot fi operate modificări şi în cursul anului în modalitatea stabilită pentru înscrierea în Registru."

 

26. Se introduce art. 6810 cu următorul cuprins:

„Art. 6810

(1) Remunerarea asistenţei judiciare se face în funcţie de tipul şi volumul activităţii depuse şi se stabileşte prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.

(2) Pentru asistenţa juridică de rea-credinţă sau necompetentă, indiferent de celelalte sancţiuni, avocatul nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfăşurată."

 

27. Se introduce art. 6811 cu următorul cuprins:

„Art. 6811

 (1) Tipul şi volumul activităţii desfăşurate se certifică printr-un raport în scris al avocatului, conform formularului aprobat de consiliul baroului.

(2) În cazul avocaţilor, Consiliul baroului verifică şi avizează raportul avocatului care a acordat asistenţă judiciară şi propune cuantumul remunerării în funcţie de particularităţile cauzei, tipul, volumul de muncă depus şi calitatea asistenţei judiciare acordate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.

(3) Avocatului desemnat i se decontează şi sumele necesare pentru cheltuielile de apărare, pentru deplasarea la locul de detenţie sau reţinere din altă localitate."

 

28. Se introduce art. 6812 cu următorul cuprins:

„Art. 6812

Remunerarea asistenţei judiciare acordate se face lunar prin virament bancar, pe baza decontului încheiat conform art. 683 pct.2"

 

29. Se introduce art. 6813 cu următorul cuprins:

„Art. 6813

Avocatul care acordă asistenţă judiciară sau asistenţă extrajudiciară nu are dreptul să primească de la client sau de la cel apărat o remunerare sau alte mijloace de recompensă, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor."

 

30. Se introduce art. 6814 cu următorul cuprins:

„Art. 6814

U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu autorităţile judiciare şi de urmărire penală, precum şi cu Ministerul Justiţiei în legătură cu acordarea de asistenţă judiciară.

 

31. Se introduce art. 6815 cu următorul cuprins:

„Art. 6815

(1) Asistenţa extrajudiciară cuprinde acordarea de consultaţii în vederea iniţierii sau soluţionării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, după caz, în vederea iniţierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdicţionale în cazurile prevăzute de lege şi prin pregătirea şi întocmirea documentelor pentru iniţierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, după caz.

(2) Asistenţa judiciară cuprinde:

 1. reprezentarea şi asistarea procesuală în cauzele civile şi de contencios

administrativ;

 1. reprezentarea şi asistarea procesuală în alte cauze pentru care legea prevede acordarea ajutorului public;
 2. reprezentarea şi asistarea procesuală a părţilor în procesul penal (în condiţiile prevăzute de lege, în cazul acordării de ajutor public judiciar părţii vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente).
 3. asistenţa judiciară obligatorie, în cazurile prevăzute de lege.„

(3) În afara formelor arătate la alineatele precedente, asistenţa judiciară cuprinde şi acordarea de consultaţii, precum şi formularea de cereri, petiţii, sesizări şi altele asemenea către autorităţile sau instituţiile publice competente sau, după caz, către alte persoane juridice ori organisme interne sau internaţionale cu sediul în România ori în străinătate."

 

32. Se introduce art. 6816 cu următorul cuprins:

„Art. 6816

Asistenţa extrajudiciară nu se acordă în următoarele situaţii:

 1. atunci când acordarea asistenţei judiciare nu este justificată din punct de vedere al beneficiului care l-ar aduce persoanei solicitante;
 2. atunci când pretenţia este vădit nejustificată, neîntemeiată sau, după caz, inadmisibilă;
 3.  în cazul cetăţenilor străini sau persoanelor juridice străine solicitante atunci când legislaţia lor naţională nu prevede un tratament similar pentru  cetăţenii români;
 4. atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară."33. Se introduce art. 6817 cu următorul cuprins:

„Art. 6817

(1) Când se solicită asistenţa extrajudiciară, aceasta se acordă de Serviciul de asistenţă judiciară al baroului, la cerere, în baza următoarelor documente :

•a)     actul de identitate al solicitantului;

•b)     certificatului de naştere al copilului, şi, după caz, livretul de familie;

•c)      certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;

•d)     adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit realizate în perioada prevăzută de legislaţia privind ajutorul public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizaţie de şomaj sau asigurări sociale şi altele asemenea, încasate pe aceeaşi perioadă de timp;

•e)     declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul şi ceilalţi membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare;

•f)        declaraţie pe propria răspundere privind situaţia patrimonială a  solicitantului şi a familiei sale;

•g)     declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul şi/sau celălalt părinte natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă ori, în sfârşit, a fost numită tutore se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane juridice;

•h)      dovada eliberată de autorităţile competente privind situaţia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

•i)        alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţă judiciară, potrivit legii.

(2) Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se depune la serviciul de asistenţă judiciară şi se soluţionează de urgenţă sau, după caz, în termen de termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie de admitere ori de respingere, după caz.

(3) În cazul  admiterii cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare, decizia privind acordarea de asistenţă judiciară  va cuprinde următoarele:

 1. denumirea actului;
 2. denumirea organului emitent;
 3. temeiul legal şi de fapt pentru emiterea deciziei;
 4. persoana, căreia i se acordă asistenţa extrajudiciară;
 5. tipul sau forma asistenţei extrajudiciare acordate;
 6. data eliberării, funcţia şi semnătura persoanei care a eliberat actul  respectiv.

(4) Decizia privind acordarea de asistenţă judiciară stă la baza desemnării unui avocat din Registrul de asistenţă judiciară al baroului.

(5) După posibilităţi, decanul baroului poate desemna un avocat indicat sau ales de persoana căreia i se acordă asistenţa judiciară."

(6)  Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(7) Contestaţiile formulate împotriva deciziei de respingere se soluţionează potrivit  Legii."

 

34. Art. 69 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Plata prestaţiilor asigurate de avocaţi si a costurilor necesare organizării si funcţionării serviciilor de asistenta judiciara, în cadrul asistentei judiciare, se asigură prin grija Ministerului Justiţiei, pe baza protocolului încheiat şi actualizat anual, între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România".

 

Art. II. Societăţile civile profesionale cu răspundere limitată, reglementate  potrivit prezentei Legi, se vor organiza şi funcţiona numai după modificarea corespunzătoare a Statutului profesiei.

*

*           *

 

Art. III - Prezenta Hotărâre se comunică autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă şi va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro şi prin grija barourilor.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA