Impactul modificărilor fiscale aduse de Legea nr. 296/2023 asupra activității barourilor și filialelor C.A.A.

1.     Modificările aduse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung afectează buna desfășurare a activității sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, derulată prin filialele C.A.A.

Astfel, începând cu data de 11.11.2023, filialele C.A.A. vor putea încasa la casierie, zilnic, cu numerar, contribuția la fondul de pensii în sumă de 1.000 lei de la un avocat, sau 5.000 lei – în funcție de cum se interpretează art.1 alin (1) din Legea nr. 70/2015, pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Conform art. 1 alin. (1) din nr. Legea 70/2015:  ”(1)Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

În prima variantă, cea în care Filiala C.A.A. poate încasa cu numerar doar 1.000 lei de la un avocat, (considerând ca avocatul este liber profesionist, persoană fizică care desfășoară activități în mod independent, identificată prin Codul de înregistrare fiscală), mulți avocați se vor afla în imposibilitatea de a achita cu numerar contribuția la fondul de pensii în cuantum care depășește 1.000 lei (cu precizarea că avocatul plătește o contribuție minimă obligatorie de 460 lei, precum și majorări de întârziere în cazul în care termenul de plată este depășit).

În a doua variantă, cea în care se interpretează că Filiala C.A.A. ar putea încasa cu numerar de la un avocat maxim 5.000 lei/zi, (considerând ca avocatul este persoana fizică, plătitoare de contribuție la fondul de pensii, în baza codului numeric personal), acesta poate achita cu numerar, la casieria filialei, cel mult 2 contribuții la nivel maxim (2.299 lei), fără a lua în calcul eventualitatea plății unor majorări de întârziere. De observat că anul viitor, când nivelul maxim al contribuției va fi majorat, probabil că avocatul va fi limitat la achitarea unei singure contribuții maxime.

Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (1), art. 9 și 10 constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.

În aceste condiții, apreciem că încasarea/plata contribuției la sistemul de pensii al avocaților trebuie exceptată expres de la limitările impuse plăților/încasărilor cu numerar, deoarece împiedică buna funcționare a sistemului de pensii al avocaților prin apariția unor dificultăți în colectarea contribuțiilor aferente fondului de pensii al avocaților.

Pentru aceasta, se va observa că încasarea/plata contribuției la sistemul de pensii al avocaților nu afectează obiectivele urmările de Stat prin măsurile impuse de Legea nr. 296/2023, cum ar fi consolidarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, consolidarea disciplinei financiar-fiscale sau creșterea conformării fiscale.

2.     Cu privire la O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, este necesară exprimarea unui punct de vedere al Uniunii Naționale a Barourilor din România, referitor la obligativitatea barourilor de a factura către fiecare avocat cota de 2% reținută din onorariul avocatului rezultat din acordarea asistenței juridice din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (4) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.


Art. 84 alin. (4) din Legea nr. 51/1995: ”(4) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară a barourilor, din sumele virate lunar pentru remunerarea avocaţilor, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate şi efectiv vărsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de avocat. Reţinerea procentului de 2% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.

 

Av. Mihai-Dragoș Nicu,
Decanul Baroului Dolj