INFORMARE: CONSECINȚE ALE MODIFICĂRILOR FISCALE ASUPRA PROFESIEI DE AVOCAT

               În perioada următoare, vor intra in vigoare câteva acte normative care vor aduce modificări importante din perspectivă fiscală pe două componente:

-a modului în care avocații vor încasa onorarii prin plata in numerar;

-a modului de încasare a facturilor emise de formele de exercitare a profesiei.

 

 

A. MODUL DE PLATĂ  ÎN NUMERAR ÎNCEPÂND CU 11.11.2023

 

Ca urmare a publicării Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, următoarele prevederi sunt de interes pentru avocați:

 

PLĂȚILE EFECTUATE DE AVOCAȚI

Începând cu data de 11.11.2023, avocații vor putea efectua plăți în numerar de maxim 1.000 lei, acest plafon diminuându-se de la nivelul de 5.000 lei existent în prezent,dar nu mai mult de 2.000 lei către persoane juridice diferite.

Dacă plata vizează contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri, primiri sau restituiri de imprumuturi, prestări,dividende, cesiuni de creanță sau alte drepturi, atunci plafonul zilnic maxim este  de 5.000 lei pentru plata în numerar. O situație de excepție o reprezintă plățile făcute de avocați către furnizorii de bunuri si servicii sau magazinele de tip cash&carry care pot fi făcute în numerar astfel: 1.000 lei  numerar pentru furnizorii de bunuri și servicii, respectiv 2.000 lei numerar pentru magazinele cash&carry. Sumele ce depășesc aceste plafoane trebuie plătite prin mijloace  de plată fără numerar.

 

Modificarea legislativă este urmatoarea:

“I. Capitolul 4, Secțiunea 3,   Articolul LXIV – Modificarea Legii 70/2015 – modificări ce vor intra în vigoare de la 11 noiembrie 2023:

 

a) Astfel, se modifică cele două praguri privind încasările în numerar de la persoane juridice și persoane fizice (art. 3 și art. 4 din Legea 70/2015):

Art. 3 alin. (1) lit. c) Plăți către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1) în limita unui plafon zilnic de 1000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon de 2.000 lei/zi.

Alin. (3) Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei către magazinele de tipul cash and carry…

Art. 4 (1) - (1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

 

ÎNCASĂRILE EFECTUATE DE AVOCAȚI CU TITLU DE ONORARIU DE LA CLIENȚI

               Cu privire la încasările onorariilor vor exista urmatoarele reguli:

-până la data de 10.11.2023 inclusiv, vom putea încasa în continuare onorarii în numerar până la limita a 10.000 lei /client.

-începând cu data de 11.11.2023, vom putea încasa onorarii în numerar până la limita de             5. 000 lei/client persoană fizică , acest plafon urmînd să își producă efecte până la data de 31.12.2024.

-începând cu 11.11.2023. vom putea încasa onorarii în numerar până la limita sumei de 1.000 lei/client persoană juridică.

-nu există plafon pentru incasările zilnice in numerar de la clienți diferiți. Este interzisă fragmentarea încasărilor pentru facturi mai mari de 1.ooo lei/ client persoană juridică, respectiv mai mari de 5.000 lei/ client persoană fizică.

-începând cu 01.01.2025, vom putea încasa onorarii în numerar în limita a 2.500 lei/client persoană fizică.

 

I. Capitolul 4, Secțiunea 3,   Articolul LXIV – Modificarea Legii 70/2015 – modificări ce vor intra în vigoare de la 11 noiembrie 2023:

Art. 3

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;

2.Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 4

(1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

(2) Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar prevăzute la alin. (1), cu o valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alin. (1), precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alin. (1).

 

LEGISLAȚIA RELEVANTĂ:

Conform art. 1 alin. 1 din Legea 70/2015 - (1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

               În concluzie:

Plafonul utilizat până la acest moment pentru tranzacțiile în numerar dintre persoanele prevăzute de art. 1 (printre care și avocați) – 5.000 lei devine 1.000 lei-PENTRU PLĂȚI FACUTE DE AVOCAȚI,  iar prafonul utilizat pentru ÎNCASAREA  onorariului de la persoane fizice – 10.000 de lei devine 5000 de lei (până la 31 decembrie 2024), respectiv 2.500 lei (începând cu 1 ianuarie 2025).

 

LIMITAREA SUMELOR AFLATE ÎN NUMERAR ÎN CASIERIA FORMEI DE EXERCITARE

 Se introduce o limitare privind sumele aflate în numerar în casierie la sfârșitul fiecărei zile, respectiv 50.000 lei – art. 42 Legea 70/2015.

Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

 

SANCȚIUNI

Nerespectarea plafoanelor constituie contravenție și se sancționează conform art. 12  - amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.

 

              

B. ÎNCASAREA FACTURILOR EMISE DE FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI ÎNCEPÂND CU 01.01.2024

              

Începând cu 01.01.2024, capătă caracter obligatoriu sistemul național de facturare electronică, ceea ce înseamnă ca nicio factură nu va putea fi încasată dacă nu este încărcată in SPV (Spațiul Privat Virtual) daca este emisă către o persoană juridică sau autoritate publică (situația UAT-urilor, școli, diverse instituții etc).

               Excepție face situația în care clientul către care se emite factura este persoană fizică.

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ:

În  Capitolul 4, Secțiunea 3,   Articolul LXV  - Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România ,se dispune astfel:

a) Operatorii economici persoane impozabile stabilite în Romania conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, indiferent daca sunt sau nu înregistrati în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au locul livrarii/prestarii in Romania conform art. 275, 278 279 din Legea nr. 227/2015, efectuate in relatia B2B, astfel cum este definita la art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronica RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrati in Registrul RO eFactura.

Conform art. 2 alin. 1 lit. n din OUG 120/2021 –

b) operator economic - orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii;

n) relația comercială dintre doi operatori economici - B2B - tranzacția având ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii dintre doi operatori economici;

 

În perioada 1 ianuarie  - 31 martie 2024, nerespectarea acestor prevederi, nu se sanctionează.

 

Facturile trebuie emise în xml pentru a fi transmise în sistemul Ro e-Factura.

 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din OMF 1365/2021, pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie sa fie înregistrati în Spatiul privat virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță intre Ministerul Finantelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entităti fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, primirea și transmiterea facturilor se poate face de către persoana înregistrată în SPV, care poate fi reprezentantul societatii administratorul sau un împuternicit.

Sistemul RO e-Factura este disponibil prin intermediul API-ului sau prin pagina web din cadrul in Spatiul Privat Virtual (SPV).

Toate informațiile legate de API sunt prezentate pe https://efactura.mfinante.ro

Factura electronică reprezintă factura emisă, transmisă si primită într-un format electronic structurat de tip XML care permite prelucrarea sa electronica si automată.
Transmiterea se poate face prin:

a) interconectarea aplicatiei disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizand o serie de micro-servicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);

b) utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.

Pentru autorizare API-uri se utilizează procedura de autentificare similară sistemului SPV.

 În esență, transmiterea facturii prin sistemul RO e-Factura devine o obligație în situația în care clientul este un operator economic și indiferent dacă operatorul emitent sau benficiarul sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA.

Astfel, vă recomandăm sa aveți îndeplinite condițiile cât mai curând posibil:

  1. Să procurați semnatura electronică (în cazul acelora dintre dumneavoastră care nu o aveți deja), pentru acces în spațiul virtual (SPV).

2.    Să vă asigurați că softul în care emiteți facturile va fi adaptat astfel încât să poată fi emise in format “xml” pentru a putea fi transmise în sistemul Ro e-Factura (existând disponibile softuri care asigură automat transmiterea facturii în sistem odată cu emiterea ei. De asemenea, aceste softuri asigură instrucțiuni privind pașii de urmat în activarea contului SPV).

3.    După ce optați pentru utilizarea sistemului național privind facturarea electronică RO e-factura, veți fi înscriși în acest registru începând cu data de 1 a lunii următoare momentului exercitării opțiunii.

 

SANCȚIUNI

În perioada 1 ianuarie  - 31 martie 2024, nerespectarea acestor prevederi nu se sanctionează.

 

 

Prezentul material informativ a fost realizat de av. BOGDAN VALENTIN MIHĂLOIU, prodecanul Baroului Dolj și av. MIREL MORCOV, Baroul Dolj