PROIECT - REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv

PROIECT

  R E G U L A M E N T - CADRU

privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv

 

CAPITOLUL I
Examenul  de primire în profesia de avocat.

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

             Art. 1. - (1) Primirea în profesia de avocat şi formarea profesională iniţială pentru dobândirea titlului de avocat definitiv se realizează prin Barouri.

             (2) Primirea în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen organizat de Barou în temeiul art.16 alin.(1) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare Lege) cu respectarea hotărârilor Consiliului UNBR adoptate conform art. 63 lit. h) din Lege, a principiilor transparenţei şi egalităţii.  

             Art. 2. - La examenul de primire in profesia de avocat se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.11 din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

            Art. 3. - Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. (în continuare INPPA) poate organiza cursuri pregătitoare pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat.


 

   SECŢIUNEA a 2-a
  Organizarea examenului

 

            Art. 4. - (1) Examenul  de primire in profesia de avocat se organizează în fiecare an, în ultimul semestru al anului, la o dată unică pentru toate Barourile, stabilită de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR).

             (2) Data, modul, calendarul de desfăşurare a examenului de primire în profesie, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărârea Consiliului UNBR.

             (3) Data începerii examenului, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe website-ul UNBR şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. Fiecare Barou este obligat să anunţe organizarea examenului într-un ziar local şi prin publicarea anunţului pe website-ul baroului cu cel puţin 55 de zile înainte de data stabilita pentru examen.

             (4) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Consiliul UNBR se editează de Barouri şi se pun la dispoziţia solicitanţilor odată cu tematica şi bibliografia de examen.

             (5) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, un exemplar din prezentul regulament, precum şi tematica şi bibliografia stabilite pentru examen.

             (6) Cererile pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se depun cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului la sediul Baroului în care solicitantul doreşte să exercite profesia.

             (7) Cererea de înscriere la examen va avea cuprinsul prevăzut la art.15 din Statutul profesiei de avocat. La cerere se anexează următoarele acte:

                        a) certificatul de naştere, în copie legalizată;

                        b) actul de identitate, în copie legalizată;

                        c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată;

                        d) chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original;

                        e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

                        f)  certificatul de cazier fiscal;

                        g) certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou şi menţionată în anunţul de                         organizare a examenului efectuat de Barou, prevăzut la alin.(2).

                        h) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotărârea Consiliului UNBR, în funcţie de cheltuielile necesare pentru                         organizarea examenului. Taxa se plăteşte la casieria Baroului la care se face înscrierea.

            Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă.

            Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar se vor înmâna candidatului.

            Din sumele astfel obţinute, Barourile vor vira în contul UNBR, prin ordin de plată, cota parte ce revine UNBR pentru activitatea INPPA de elaborare şi actualizare a tematicii si bibliografiei stabilite pentru examen, stabilirea principiilor metodologice generale de examinare, prevăzute la art.1 alin.(2) din prezentul Regulament.

             (9) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia  stabilită prin hotărârea Consiliului UNBR, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art.18 - 21 din Statutul profesiei de avocat.

            Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la Barou. Pentru cota parte virată la UNBR, cererea se înaintează de către Barou la UNBR, pentru soluţionare.

            Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de către Barou la UNBR.

             (10) Consiliile Barourilor vor preda dosarele candidaţilor, inclusiv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, la Comisia de examen, cu cel mult 5 zile înainte de data începerii examenului.

            Consiliile Barourilor pot hotărî ca în acelaşi termen să se predea Comisiei de examen numai Lista candidaţilor admişi să participe la examen.

  

            Art. 5. - (1) Consiliul Baroului numeşte Comisia de examen. Dintre membrii comisiei de examen, Consiliul Baroului numeşte Comisia de elaborare a subiectelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor.  Membrii comisiei de examen au aptitudinea generală de a desfăşura activităţile specifice examinării, elaborării subiectelor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor.

             (2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens.

             (3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

 

            Art. 6. - (1) Comisia de examen se compune din avocaţi definitivi, cu reputaţie neştirbită, care au deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen.

             (2) Comisia de examen este numită prin hotărâre a Consiliului Baroului, la propunerile făcute de avocaţi prin procedura organizată de fiecare Consiliu al Baroului.

             (3) Preşedinte al Comisiei de examen este Decanul Baroului.

             (4) La solicitarea Consiliilor Barourilor, din comisiile de examen pot face parte lectori ai INPPA sau ai sucursalelor INPPA, cu avizul conducerii INPPA.

 

            Art. 7. - Comisia de examen are în principal următoarele atribuţii:  

                          1. pe baza mandatului încredinţat de Consiliile Barourilor poate să verifice îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;

                          2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identifică şi, după caz, pregăteşte spaţiile adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite, asigură asistenţa medicală pe parcursul desfăşurării examenului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la locurile de examinare şi de evaluare a candidaţilor, asigură formalităţile necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;

                          3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora; 

                          4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru examen, care sunt numerotate;

                         5. instruieşte cu 24 - 48 de ore înaintea datei examenului persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen, responsabili de sală şi supraveghetori, numiţi prin hotărâre a preşedintelui Comisiei de examen;

                         6. preia de la preşedintele Comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele pentru probele scrise şi baremurile de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;

                          7.  păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremurile de evaluare şi notare;

                         8. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

                         9. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

                       10. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe website-ul Baroului, la sediul acestuia, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;

                       11. afişează baremul de evaluare şi notare la localurile de examen cu 15 minute înainte de încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe website-ul Baroului;

                       12. organizează transportul lucrărilor scrise de la localurile centrele de examen la Centrul de evaluare organizat de Barou şi răspunde de securitatea acestora;

                       13. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de examen să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

                       14. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;

                       15. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;

                       16 analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă concluziile Consiliului Baroului;

                      17. informează de îndată Preşedintele comisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;

                      18. asigură afişarea şi publicarea simultană pe website-ul Baroului si la sediul Baroului (Centrul de evaluare organizat de Barou) a rezultatelor examenului şi asigură transmiterea rezultatelor către UNBR;

                      19. propune Consiliului UNBR eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului;

                      20. exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.

 

            Art. 8. - (1) Preşedintele Comisiei de examen ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 7.

             (2) În acest scop, Preşedintele stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin personalului administrativ al Baroului, în vederea bunei desfăşurări a examenului.

             (3) Preşedintele Comisiei de examen coordonează şi controlează aducerea la îndeplinire a acestor sarcini, iar fiecare membru al Comisiei poartă întreaga răspundere pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art.7. 

 

            Art. 9. - (1) Elaborarea subiectelor de examen, a baremurilor de evaluare şi notare, respectiv evaluarea şi notarea lucrărilor se realizează de Comisia de elaborare a subiectelor şi de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

            (2) Comisia de elaborare a subiectelor de examen stabileşte subcomisii în raport de disciplina de examen.

            (3) Preşedintele Comisiei de elaborare a subiectelor este numit de Consiliul Baroului şi veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de examinare, precum şi repartizarea lui între subcomisii şi coordonează activitatea comisiilor pe care le conduce.

            Preşedintele nu poate participa la soluţionarea contestaţiilor.

            (4) Aceeaşi persoană, cu excepţia preşedintelui Comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o subcomisie.

            (5) Desemnarea membrilor acestor subcomisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.

            (6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor de examen şi ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi numiţi de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Baroului ca având experienţă în verificarea cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor precum şi experienţă privind metodele şi tehnicile de evaluare.

            (7) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

            (8) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de examen şi se păstrează alături de celelalte documente de examen.

            (9) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi.

 

            Art. 10. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă numai din membri ai Comisiei de examinare desemnaţi, ca atare, pentru fiecare disciplină de examen în parte (subcomisii de examen).

            (2) Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor pentru probele scrise va avea loc cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare a probei respective.

            (3) Repartizarea membrilor comisiei de examinare în subcomisiile de examinare pentru fiecare disciplină în parte va avea loc cu cel puţin 10 zile înaintea datei de desfăşurare a probei respective.

 

            Art. 11. - Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuţii:

            1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

                        a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul UNBR;

                        b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi                         bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

                        c) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;

                        d) să asigure, în cazul probelor orale, o repartizare echilibrată a subiectelor în biletele de examen;

                        e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de examen;

                        f) să se asigure unitatea de evaluare la nivelul întregului examen;

            2. predarea către Preşedintele comisiei de examinare, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate;

            3. elaborarea de către comisia de examinare a unor criterii ce vor fi avute în vedere la aprecierea examinării în cadrul probelor orale şi a unui punctaj orientativ de evaluare, pentru evitarea evaluărilor neunitare ale subcomisiilor de examen.

 

            Art. 12. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Baroului, fiind compusă din subcomisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la probele orale şi din subcomisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la probele scrise.

            (2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 3 membri care, la comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la probele scrise, sunt specializaţi pe disciplinele de examen.

            (3) Numirea membrilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor.

            (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:

                        a) soluţionarea contestaţiilor la baremul de corectare a lucrărilor elaborate la probele scrise;

                        b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre probele de examen.

 

            Art. 13. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statului profesiei se realizează de Consiliul Baroului, direct sau prin Comisia de examinare.

            (2) Rezultatele verificării se validează de Consiliul Baroului şi se afişează la sediul Baroului  cel mai târziu cu 15 zile înainte de data examenului.

            (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile Barourilor.

            (4) Contestaţiile se depun la sediile Barourilor şi se înaintează de îndată, prin fax, Comisiei Permanente a UNBR.

            (5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Comisia Permanentă a UNBR cel mai târziu cu 10 zile înainte de data examenului. Comisia Permanenta poate delega atribuţia de soluţionare a contestaţiilor Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor UNBR.

            (6) Hotărârea de soluţionare a contestaţiilor se comunică contestatorului, de îndată, inclusiv prin fax, daca în contestaţie se menţionează acceptarea acestui mod de comunicare.

            (7) Lista finală a candidaţilor va reflecta inclusiv modul de soluţionare a contestaţiilor şi se afişează la sediile Barourilor şi se publică simultan pe website-urile acestora cel mai târziu cu 10 zile înainte de data examenului. Publicarea listei finale a candidaţilor echivalează cu comunicarea modului de soluţionare a contestaţiei.SECŢIUNEA a 3-a
Desfăşurarea examenului

 

            Art. 14. - (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

            (2) Prima etapă constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unor probe orale eliminatorii la disciplinele stabilite prin hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu respectarea art.33 alin.(3) din Statutul profesiei de avocat.

            (3) A doua etapă constă în susţinerea probelor scrise.

 

            Art. 15.   (1) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor la probele scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toţi candidaţii.

            (2) La probele scrise lucrările se evaluează în sistemul de notare de la 1 (unu) la 10 (zece).

            (3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea probelor scrise candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la fiecare dintre probă / probe orale.

  

            Art. 16. - (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea probelor orale, Comisia de examen întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe website-ul Baroului şi afişarea acesteia la sediul Baroului (Centrului de evaluare).

            (2) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probelor orale este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen. Examinarea orală se face în prezenţa a cel puţin alţi 3 candidaţi, care îşi pregătesc susţinerea orală a subiectelor de examen prevăzute în biletul de examinare. Ultimii 3 candidaţi rămân în sala de examen până la examinarea tuturor candidaţilor.

            (3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio.

            (4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

  

            Art.17. - (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probelor scrise este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de examen.

            (2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor de examen orice surse de informare. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din examen.

            (3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră/neagră.

            (4) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen la probele scrise în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de examen tipizată, cu ştampila Comisiei de examen, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

            (5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de examen niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

            (6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.

            (7) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea probei scrise.

 

            Art. 18. - (1) Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de examen şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută numai direct cu membri Comisia de elaborare a subiectelor.

            (2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "Anulat", se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

            (3) Fiecare candidat primeşte atâtea formulare tipizate câte îi sunt necesare.

            (4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (1). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

            (5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.

            (6) Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori, după care le predă pe bază de proces-verbal fiecărui membru al Comisiei de examen desemnat sa evalueze lucrările.

            (7) Frauda dovedită atrage eliminarea din examen. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "Fraudă". Procesul-verbal se comunică Comisiei de examen şi candidatului respectiv.

            (8) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal.

 

            Art. 19. - Baremul de evaluare şi notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba scrisa se afişează la localul de examen cu 15 minute înainte de încheierea probei. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de Comisia de contestaţii în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe website-ul Baroului şi la sediul acestuia.

 

            Art. 20. - Rezultatele examenului la probele scrise se afişează la sediul Baroului, imediat după terminarea evaluării de către fiecare subcomisie de examen, cu menţionarea datei şi orei afişării. Afişarea se constată prin proces verbal subscris de Preşedintele Comisiei de examen

 

            Art. 21. - (1) Candidaţii pot contesta nota obţinută la probele scrise. Contestaţia se depune la Barou în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile se pot înregistra şi prin fax.  

            (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou.

            (3) Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de contestaţii în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

 

            Art. 22. - Nota obţinută la examen este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare dintre probele de examen.

 

            Art. 23. - (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan pe website-ul Baroului şi prin afişare la sediul Baroului (Centrul de evaluare).

            (2) Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină nota stabilită conform art. 22, de cel puţin 7 (şapte), cu condiţia ca la fiecare probă scrisă nota obţinută să fie de minimum 6 (şase).

 

            Art.24 -  (1) Rezultatele examenului pot fi valorificate în termen de cel mult un an de la data finalizării examenului.

 

 CAPITOLUL II
 Examenul de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv

 

            Art. 25. - (1) După parcurgerea unui stagiu efectiv de 2 ani sau la încheierea cursurilor în cadrul INPPA, avocaţii stagiari susţin un examen de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv / de absolvire a  INPPA care constă în probe teoretice şi practice prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor şi dobândirea deprinderilor necesare profesiei de avocat.

            (2) Disciplinele la care avocaţii stagiari sunt evaluaţi, la care susţin examen de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv / de absolvire a  INPPA, precum şi modalităţile de examinare se stabilesc de Consiliul UNBR / Consiliul ştiinţific al INPPA prin hotărâri elaborate distinct.

            Hotărârile vor prevedea disciplinele obligatorii şi disciplinele opţionale de examen, precum şi modalitatea în care acestea se grupează pe domenii de specializare conform opţiunii candidaţilor.

            (3) Examenul se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor art. 15 - 25 în faţa Comisiei de examinare numita de Consiliul fiecărui Barou / Comisiei de examinare a INPPA.

            (4) Pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv candidatul trebuie să obţină media generală de minimum 7 (şapte) şi cel puţin nota 6 (şase) la fiecare dintre materiile de examen.

            (5) Absolvenţilor INPPA li se eliberează un atestat care certifică absolvirea institutului, promoţia şi media generală obţinută.

 

            Art. 26. - (1) În cazul în care un avocat stagiar nu promovează examenul de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv în prima sesiune, acesta este obligat de drept să participe la examen, la următoarea sesiune, fiind înscris din oficiu, cu respectarea art.17 alin.(5) din Lege.  

            (2) Absenţa nejustificată sau nepromovarea examenului la 3 sesiuni de examen, atrage pierderea dreptului a exercita profesia de avocat, ca urmare a excluderii din profesie. Persoana aflată în această situaţie este obligată să suporte daunele materiale provocate.  

 

            Art. 27. - Absolvenţii INPPA dobândesc titlul profesional de avocat definitiv la data îndeplinirii stagiului efectiv în profesie prevăzut de art.17 alin.(1) din Lege.

 

CAPITOLUL III
  Dispoziţii finale

 

            Art. 28. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

 

            Art. 29. - (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile Barourilor/INPPA, anunţul se va afişa de îndată pe/ori la Tabla de afişaj ori pe/la uşa de intrare in sediul Baroului.

            (2) Decanul Baroului transmite documentele ce urmează a fi afişate Secretarului Baroului sau persoanei însărcinate cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului se va nota ora si data afişării sau retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Secretarul va transmite de îndată documentul retras Decanului Baroului.

 

            Art. 30. - (1) Lucrările de examen ale candidaţilor precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea examenului se arhivează şi se păstrează în arhiva Baroului, prin grija Decanului.

            (2) Dosarele de examen ale candidaţilor admişi în profesie se înaintează Secretariatului Baroului pentru a fi avute în vedere la soluţionarea cererilor de înscriere în Barou şi se păstrează după soluţionarea acestor cereri, distinct, o perioadă de cinci ani.

            (3) Dosarele de examen ale candidaţilor respinşi / retraşi se restituie la cererea acestora cu menţiunea preluării documentelor de către candidat.