Protocol Baroul Dolj - CAS Dolj

 

PROTOCOL

 

          În baza dispoziţiilor:

          -Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII, asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

-  Ordinului Preşedintelui CNAS  nr.617/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la FNUASS,

 

 Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str.1Decembrie 1918, nr.8, jud Dolj, reprezentată prin Preşedinte-Director General Dr.Octavian Ion Predescu şi

Baroul Dolj cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, bl.17D,mezanin, reprezentată prin Decan - prof.univ.dr.av.Ion Turculeanu

Au încheiat prezentul Protocol pentru o justă aplicare a dispoziţiilor legale în vigoare, în domeniu asigurărilor sociale de sănătate, la data efectuării fiecăreia dintre operaţiile menţionate mai jos.

 

I. Baroul Dolj asigura avocaţilor (care au ales, , în mod liber, CAS Dolj prin înscrierea pe lista de asiguraţi a unui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu CAS Dolj), posibilitatea de a achita contribuţia bănească, datorată pentru plata asigurărilor sociale de sănătate, direct la casieria Baroului Dolj, odată cu depunerea declaratiei veniturilor impozabile, aferente perioadei pentru care se achita contributia,completata, semnata si stampilata de fiecare avocat care a aoptat pentru aceasta modalitate.

De precizat: în situaţia în care acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu  de baza minim brut pe ţara, lunar.

II. Baroul Dolj, prin economist Florea Aurelia depune la CAS Dolj, pentru fiecare dintre avocaţii care au optat pentru această modalitate, declaraţia privind obligaţia de constituire şi plata la FNUASS datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă (prevăzută în Anexa nr.5 la Ordinul 617/2007) , declaraţie ce trebuie să fie completată, semnată şi ştampilată de respectivul avocat. Persoana de contact, din partea CAS Dolj, este desemnta d-na economist Liliala Ionescu, iar in perioadele de absenta a acesteia, inlocuitorul mentionat in fisa postului.

III. Baroul Dolj depune trimestrial până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, contribuţia încasată la venitul estimat, cu ordin de plată sau chitanţă emisă de CAS Dolj, separat pentru fiecare dintre avocaţii care au optat pentru această modalitate.

     Diferenţele rămase de achitat calculate pentru fiecare dintre avocaţii care au optat pentru această modalitate în raport cu Decizia anuală, se achită,direct de către avocat la sediul CAS Dolj , in termen de 60 zile de la data comunicarii deciziei de impunere.dupa expirarea acestui termen, pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform dispozitiilor codului de procedura fiscala.

IV. Baroul Dolj are doar un rol de intermediar între avocaţii Baroului Dolj şi CAS Dolj, neavând dreptul de a verifica veniturile declarate şi de a urmări sumele restante, acestea intrand in atributiile legale ale organelor de specialitate din cadrul CAS Dolj.

     Prezentul protocol îşi produce efectele de la data semnării de ambele părţi, moment de la care îşi încetează aplicabilitatea Protocolul nr. 734/16076/2007.

     Redactata în două exemplare, câte unul pentru fiacare parte.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Dolj                              Baroul Dolj

Preşedinte-Director General,                                       Decan,

Dr. Octavian Ion Predescu                                          av. Ion Turculeanu