Punctul de vedere al Filialei Dolj a C.A.A. cu privire la unificarea fondului de pensii în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din România

Vă comunicăm  punctul de vedere al Filialei Dolj a C.A.A. cu privire la unificarea fondului de pensii în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din România.

Apreciem efortul C.A.A. și grija pentru găsirea și implementarea unor măsuri care să asigure finanțarea sistemului în prezent și în perspectivă.

Constatăm însă că măsura de majorarea progresivă a contribuției la bugetul sistemului de la 11% la 14%, adoptată prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 227/10-11.12.2021, având la bază concluziile Raportului actuarial din martie 2020 care a indicat “ o subfinanțare pe termen mediu și lung a sistemului cu o  rată de finanțare în ultimii ani între 75 și 79%” , este o măsură care, deși a creat nemulțumiri în rândul asiguraților contribuabili atrage după sine, pe baza unui program riguros de supraveghere și corelare a tuturor indicatorilor de stabilitate ai sistemului, o cotă de finanțare de 100%.

Raportul actuarial al anului 2022 arată că rata de finanțare a sistemului C.A.A. va crește cu 23,01% doar în anul 2022, de la 75,54 %  în anul 2021 la 92,92% în anul 2022.

Din datele raportului rezultă că rata de finanțare a sistemului este corectată prin măsurile adoptate de  U.N.B.R. la propunerea C.A.A..

Implemenatrea la nivel național a Programului de Gestiune avocați va duce cu siguranță la o mai bună colectare a fondurilor din sistem.

În acest context, Consiliul Filialei Dolj a C.A.A. consideră că nu se justifică unificarea fondului de pensii deoarece potrivit prevederilor art. 1 din Legea 72/2016 care consacră exercitarea dreptului la asigurări al avocaților prin sistemul unic propriu și autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, unificarea fondului de pensii în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din România nu se justifică decât dacă, la nivelul C.A.A. se urmărește centralizarea fondurilor și administrarea de către C.A.A. prin ignorarea atribuțiunilor filialelor ce administrează cele 2 fonduri la nivelul acestora.

O astfel de măsură nu poate fi dispusă în contextul legislației actuale, iar dacă se urmărește modificarea legii, atunci în  succesiunea normală a demersurilor, considerăm că se impunea punerea în dezbatere în rândul membrilor asigurați a acestor modificări ale legii pentru ca avocații să poată formula puncte de vedere și să își asigure apărarea intereselor lor  la nivelul fiecărei filiale.

Propunerea de unificare formulată de Consiliul C.A.A. a fondului de pensii este împotriva intereselor membrilor C.A.A. și a filialelor care au personalitate juridică și gestiune economică asupra patrimoniului propriu.

Argumentul  ce răzbate din material în legătură cu faptul că soluția s-ar impune în virtutea principiului solidarității cu filialele care nu dispun de fonduri pentru finanțarea pensiilor în plată și cele viitoare, nu poate fi acceptată câtă vreme încalcă celelate principii ce guvernează sistemul:

  • Principiul unicității consacră aceleași norme de drept pentu toți participanții la sistem, încât este nelegal a hotărî în interesul unor filiale, în detrimentul filialelor ai căror membri și-au îndeplinit la timp și în bune condiții obligațiile de contribuție la sistem
  • Principiul contributivității care consacră obligativitatea contribuției bănești la sistem, drepturile cuvenindu-se în temeiul contribuției plătite
  • Principiul obligativității, în raport de care toți avocații au obligația de a participa la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, drepturile exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligațiilor asumate
  • Principiul egalității care funcționează între persoane în aceeși situație juridică,
  • Principiul transparenței decizionale flexibile care presupune ca organele de conducere să informeze cu celeritate și în spiritul adevărului despre toate problemele sistemului, să supună spre dezbatere proiectele de acte normative.

 

Art. 3 lit. f) din Legea 72/2016 care reglementează statutul juridic al filialelor, reglementând doar atributul de coordonare al lor de către C.A.A. nu permite luarea unor hotărâri la nivel central împotriva legii cu ignorarea intereselor filialelor și ale asiguraților.

Considerăm că argumentele aduse de Consiliul C.A.A. în susținerea propunerii de unificare a fondului de pensii în sistemul C.A.A. înaintată spre aprobare organelor centrale ale profesiei, sunt neîntemeiate. Efectele pozitive ce se consideră că pot fi atinse prin unificarea fondului de pensii , pot fi realizate și în lipsa unificării dacă C.A.A în îndeplinirea atribuțiilor de coordonare a filialelor   așa cum sunt reglementate prin lege:

- C.A.A  va încheia cu entități publice sau private convențiile sau protocoalele necesare         ( Poșta Română, bănci, Direcția pentru evidența Populației etc)  la nivel național, într-o formă în care să poată fi implementate și la nivel de filiale, pe modelul  Convenției încheiate de Filiala București cu BRD-GSG , convenție implementată la nivel național de către filiale.

- C.A.A. va emite hotărâri prin care:

  1. a) va stabili norme unitare aplicabile la nivel de filiale, în ceea ce privește aspecte cum ar fi investirea imediată a sumelor care nu sunt utilizate pentru plata pensiilor, sau aplicarea metodelor electronice de comunicare și plată, sau unitatea programelor de sprijin a pensionarilor la nivel național.
  2. b) va urmări aplicarea unitară a legislației sau aplicarea unor metode unitare de control și inspecție.

Odată cu implementarea programului de Gestiune avocați la nivel național s-au simplificat deja mecanismele de redistribuire a fondurilor între filiale cu ocazia transferului avocaților dintr-o filială în alta, iar odată cu transferul avocatului se transferă și toate contribuțiile sale la sistem.

Programele de sprijin a pensionarilor și avocaților aflați în activitate derulate de anumite filiale, sunt suportate din fondul de asigurări, nicidecum din fondul de pensii.

Singura preocupare a Filialei Dolj este aceea de a proteja fondurile membrilor săi, printr-o gestionare eficientă și responsabilă a acestora, cu respectarea prevederile legale și a principiilor fundamentale ale sistemului, dintre care amintim principiile contributivității și cel al transparenței decizionale, iar în condițiile unificării fondului de pensii, filiala nu ar mai avea posibilitatea unui control asupra modului de gestionare a fondului de pensii existând posibilitatea ca în timp fondul să fie erodat iar drepturile pensionarilor periclitate.

Afirmația ne-o întemeiem pe faptul că în precedent, au existat perioade în care nu a existat un control riguros cu privire la gestionarea și integritatea patrimoniului Casei Centrale, nu s-a prezentat niciodată transparent situația patrimoniului, măsuri care s-au dispus , astfel încât în rândul  filialelor și membrilor  acestora să sporească încrederea în organele centrale ale profesiei. De altfel și din Raportul Comisiei de Cenzori din cadrul C.A.A. pentru anul 2021 rezultă aceeași lipsă de transparență în legătură cu deciziile Consiliului C.A.A. în gestionarea patrimoniului Casei Centrale.

 

Președinte Filiala Dolj a C.A.A.

 

Av. Sorin-Cornel Stănciulescu