Regulament pentru desfășurarea Adunării Generale de alegere a organelor de conducere a Filialei Dolj a CAA

Casa de Asigurări a Avocaților din România

Filiala Dolj 

08/11.01.2017

REGULAMENT

pentru desfășurarea Adunării Generale de alegere a organelor de conducere a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat conform prevederilor art.68 alin.7 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

 

Art.1. Adunarea Generală a Filialei Dolj CAA va avea loc în ziua de sâmbătă 4 martie 2017, ora 10.00, în sala Aula Magna din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A, la aceeaşi dată cu Adunarea Generală a Baroului Dolj.

Art.2. Adunarea Generală a Filialei Dolj CAA va alege următoarele organe de conducere:

  • Consiliul de Administrație al Filialei format din 5 membri și 3 supleanți pentru un mandat de 4 ani, conform art.70 alin.1 din Statutul CAA.

Art. 3. Adunarea Generală a Filialei Dolj a CAA va alege și următoarele organe ale profesiei:

  • Comisia de cenzori formată din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani (art.76 alin.2 Statut CAA).

Art.4. Adunarea Generală a Filialei Dolj a CAA se întrunește anul, la aceeași dată, cu Adunarea Generală a Baroului Dolj (art.68 alin.3 din Statutul CAA) și este legal constituită numai cu participarea majorității membrilor Adunării Generale a Baroului, potrivit art.53 alin.1 și 54  din Legea 51/1995 cu modificările la zi.

Art.5. Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere ale Filialei Dolj CAA cu un număr de peste 500 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, convocată  în temeiul art.53 alin.1 și 2 , art.54 din Legea 51/1995 și art.68 alin.6 din Statutul CAA, este legal constituită numai cu participarea majorității membrilor săi.

Art.6. Participarea la Adunarea Generală a Filialei Dolj a CAA va fi consemnată pe o listă comună cu lista de prezenţă la Adunarea Generală a Baroului Dolj din aceeaşi dată, listă care va conţine rubrici separate pentru primirea buletinelor de vot.

Art.7. Propunerile de candidaturi pentru demnitatea de consilier se depun personal, în formă scrisă, la secretariatul Filialei Dolj CAA,  până la data de 17 februarie 2017.

Art.8. Propunerile de candidaturi pentru comisia de cenzori se depun personal în forma scrisă la secretariatul Filialei Dolj CAA până la data de 17 februarie 2017.

Art.9. Propunerile de candidaturi pentru demnitatea de consilier se pot face numai de avocații definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de minim 10 ani în calitatea de avocat definitiv și care se bucură de o reputație profesională neștirbită.

Art.10. Un membru al Consiliului de Administrație al Filialei trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de pensii și asigurări sociale al avocaților.

Odată cu alegerea membrilor Consiliului de administrație al filialei se aleg și trei membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar. Aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea membrilor aleși pentru Consiliul de administrație.

Art.11. Din Consiliul de Administrație al Filialei CAA nu pot face parte: membrii Consiliului Baroului, avocații care nu au achitate la zi taxele și contribuțiile profesionale către fondurile sistemului de pensii și asigurări sociale al avocaților, avocații suspendați din profesie, avocații care au fost suspendați din profesie pentru neplata taxelor și contribuțiilor profesionale sau pentru alte motive imputabile lor.

Art.12. Avocații propuși pentru organele de conducere ale Filialei Dolj CAA trebuie să fie persoane cu profil moral integru, care în activitatea profesională desfășurată, în relațiile cu colegii, nu au adus atingere prestigiului profesiei de avocat, care sunt asigurați profesional și nu au fost sancționați disciplinar.

Art.13. Consiliul de Administrație al Filialei CAA verifică toate candidaturile depuse sub aspectul îndeplinirii condițiilor stabilite prin lege și statut, urmând ca lista candidaţilor admişi să fie publicată pe site-ul Filialei Dolj CAA în ordine alfabetică.

Art.14. Propunerile de candidaturi pentru comisia de cenzori se fac de către avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani (art.76 alin.2 din Statutul CAA) și care se bucură de o reputație profesională neștirbită.

Art. 15. Consiliul de Administrație al Filialei verifică toate candidaturile depuse pentru comisia de cenzori sub aspectul îndeplinirii condițiilor stabilite prin lege și statut, urmând ca lista candidaţilor admişi să fie publicată pe site-ul Filialei Dolj CAA în ordine alfabetică.

Art.16. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul exprimat pentru alegerea organelor de conducere este secret. Votul exprimat pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori este secret.

În caz de neîntrunire a cvorumului buletinele de vot se consideră anulate, iar la a doua convocare se vor tipări buletine de culoare diferită.

Înscrierea la cuvânt pentru diverse probleme se înregistrează la CAA cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei, fiind inclusă şi posibilitatea candidaţilor de a se prezenta.Fiecare luare de cuvânt nu trebuie să depăşească durata de 5 minute.

Adi Gavrilă, inginer informatician, se va ocupa de tipărirea buletinelor de vot atât pentru Consiliul de administraţie, cât şi pentru comisia de cenzori-votul exprimat fiind secret.

Exprimarea votului „pentru” se face prin încercuirea numărului aferent numelui candidatului pentru care s-a optat.

Pentru alegerea Consiliului de administraţie, votul este valabil exprimat dacă s-a optat pentru maxim 5 (cinci)  dintre candidaţii înscrişi pe listă .

Pentru alegerea comisiei de cenzori votul este valabil exprimat dacă s-a optat pentru maxim 3 (trei)  dintre candidaţii înscrişi pe listă .

Restul buletinelor de vot sunt nule.

Art.17. Pentru numărarea voturilor se alege prin vot deschis o comisie alcătuită din 6 avocați participanți, cu excepția celor înscriși pe lista de propuneri.

Art.18. Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală a Filialei Dolj CAA urmează să fie validat de Consiliul de Administrație al CAA. De asemenea, comisia de cenzori aleasă de Adunarea Generală a Filialei Dolj CAA urmează să fie validată de Consiliul de Administraţie al CAA.

Art.19. Consiliul de Administrație al Filialei, în prima ședință, alege un președinte din rândul membrilor săi.

Art.20. Consiliul de Administrație ales își va exercita mandatul de la data validării de către Consiliul de Administrație al CAA.

Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul de Administrație al Filialei Dolj a CAA în ședința de lucru din 11 ianuarie 2017 pentru reglementarea alegerii organelor de conducere ale Filialei Dolj CAA în Adunarea Generală din martie 2017.

Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul Filialei Dolj a CAA și afișat la sediul Filialei, sens în care va fi înaintat secretariatului Filialei pentru a îndeplini procedura de publicare.

Consiliul de Administrație al Filialei Dolj a CAA,

prin Președinte,

avocat Maria Uțescu