Suprataxarea serviciilor OCPI în avantajul notarilor

            Baroul  Dolj își exprimă dezaprobarea si totodată îngrijorarea față de modul   discriminatoriu și vădit vătămător în care a fost formulat și adoptat Ordinul Președintelui ANCPI 16/17.01.2019, care va intra în vigoare începând cu data de 04.02.2019.

            Ordinul în discuție conține dispoziții care vor afecta exercitarea profesiei de avocat, pe de o parte prin introducerea unui tratament discriminatoriu în raport de alte profesii juridice, în speță notarii publici, iar pe de altă parte prin îngrădirea accesului la justiție, constând în introducerea nejustificată a unei suprataxări pentru prestarea unor servicii exclusiv cu referire la acte necesare în activitatea judiciară a profesioniștilor avocați.

            În concret, apreciem discriminatorie formularea art.8, alin.6 din Ordin ,care creează un avantaj absolut nejustificat notarilor publici în raport cu avocații care sunt profesioniști ai dreptului și persoane fizice autorizate în condițiile legii.

            Astfel, este inacceptabil ca doar notarii publici să beneficieze de acces gratuit la consultarea cărților funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, iar avocații legal înscriși în Barouri să nu beneficieze de un tratament similar.

            O asemenea dispoziție creează o discriminare negativă în ceea ce privește profesia de avocat, orientând potențialii clienți către o categorie profesională, prin crearea unui tratament fiscal favorabil acestei din urmă categorii profesionale.

            Art.8 amintit conține în opinia noastră o reglementare ambiguă, în măsura în care în afara notarilor textul se referă la “persoane autorizate”, fără  însă a defini în vreun fel această categorie distinctă de preferați ai sistemului.

            În egală măsură, apreciem ca absolut nejustificată tarifarea cu 100 lei a certificatului prevăzut în anexă la pozitia 2.7.8 .

            Astfel, precizăm că potrivit explicațiilor de la nota 15 a anexei, acest certificat se eliberează pentru fiecare suprafață pentru care se solicită verificarea evidențelor, și numai atunci când imobilul în raport de care se solicită verificarea NU ESTE ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ.

            Opinia noastră este că o astfel de taxă este absolut împovărătoare, în măsura în care actuala reglementare instituie o taxă de 100 lei pentru fiecare imobil, de exemplu, pentru care se solicită verificarea, în condițiile în care până în prezent o astfel de verificare – fiind o negație în esență - era gratuită.

            Precizăm că, în măsura  în care se identifică  număr cadastral ca urmare a verificării, este evident că se datora tariful legal pentru emiterea extrasului de carte funciară de informare, însă o asemenea  suprataxare ce grevează  exclusiv  activitatea avocaților este o gravă îngrădire a profesiei noastre.

            Pentru a compara regimul aplicabil avocaților cu cel aplicat notarilor, precizăm că notarii pot evita cu ușurintă o asemenea sarcină pecuniară, în măsura în care au acces gratuit la evidențe în condițiile art 8 din ordin.

            Față de toate aceste aspecte vă solicităm să reconsiderați aceste reglementări care afectează grav și discriminatoriu profesia de avocat, în caz contrar fiind nevoiți să uzăm de toate mijloacele legale pentru înlăturarea acestui tratament discriminatoriu.

 

Baroul Dolj

Consiliul Baroului Dolj

Decan Av. Lucian-Bernd Săuleanu